www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 3/2003

Carl Czerny zněl v Tereziánském sále
V Tereziánském sále břevnovského kláštera se poslední únorovou sobotu konalo již tradiční klavírní odpoledne – koncert „Hommage á Carl Czerny“, který pořádala umělecká agentura V. P. Art pod záštitou městské části Praha 6.

V Písecké bráně bude výstava „Československé legie 1914-1920“
Originální výstavu o osudech legií budou moci návštěvníci zhlédnout od 13. 3. do 13. 4. v Písecké bráně. Expozice navazuje na výstavu italského historika Dr. Eugena Bucciola „Od Vltavy k Piavě“, která byla v ČR prezentována v rozmezí let 1998–2000 celkem dvanáctkrát, na Slovensku dvakrát a v Itálii putuje dosud.

Ad: Hendlův dvůr
K článku uveřejněnému v únorové Šestce bychom chtěli uvést několik skutečností.

Pokoncilní knihovna: 1968-2003
V Centrální katolické knihovně v Thákurově ul. se uskuteční ve dnech 4.–28. 3. výstava věnovaná třicátému pátému výročí založení pražské Pokoncilní knihovny. O její založení se zasloužil administrátor P. František Tomášek, který se pro tento počin rozhodl záhy po návratu z II. vatikánského koncilu.

Rocky Mountains na chodbách úřadu
Na radnici Prahy 6 se konala vernisáž výstavy fotografií Radovana Valeše s názvem Canada – Rocky Mountains, etc.

Ořechovka
Vážení čtenáři, od tohoto čísla Šestky zde budete pravidelně nacházet krátkou historii jednotlivých částí Prahy 6, doplněnou ještě současnými údaji o počtu obyvatel. Výjimkou je Ořechovka, která spadá pod katastrální oblast Střešovice, proto zde uvádíme celkový počet obyvatel tohoto katastru. Ve Střešovicích je celkem evidováno 74 ulic a 1415 adres. Adresy mají PSČ v rozsahu 162 00 až 169 00. Je zde evidováno 6625 obyvatel, z toho 2780 mužů nad 15 let, 329 chlapců do 15 let, 3155 žen nad 15 let a 361 děvčat do 15 let.

Vyhlašuje se soutěž, která ocení práci pedagogů
Občanské sdružení Rytmus a SPC Vertikála společně se ZŠ Emy Destinnové vyhlašují 5. ročník soutěže o Cenu Martina Palase. Do soutěže může být navržen učitel, který ve školním roce 2002/2003 učí žáka s autismem, mentálním, fyzickým, smyslovým nebo kombinovaným postižením, individuálně začleněného ve výuce běžné třídy základní školy. Cílem soutěže je ocenit práci pedagoga, který k začlenění dítěte s postižením přistoupil zvlášť zdařilým způsobem.

A very english saturday
Pod tímto názvem uspořádala jazyková škola Akcent International House Prague 25. 1. dopoledne plné aktivit v angličtině a pozvala na ně děti ze škol v Praze 6. Spolupořadatelem akce se stala ZŠ Benita Juaréze, v jejíchž učebnách od loňského září tato jazyková škola nabízí kurzy pro dětskou a dospělou veřejnost.

Ruzyňská škola slavila osmdesátku
Skoro cca 140 žáků a pět vyučujících nastoupilo poprvé před osmdesáti lety – 1. února 1923 – do obecné školy v Ruzyni. Od té doby škola prodělala mnoho změn, navštěvuje ji asi 230 žáků a mimo jiné zde vznikly i třídy waldorfského typu.

Naším sousedem je i Stromovka
Praha 6 připravuje ve spolupráci s magistrátem a Prahou 7 protipovodňová opatřen

S naší městskou částí bezprostředně sousedí bývalý lužní les, dnes spíše lesopark, jménem Stromovka. I když to kdysi bývala královská honitba a pásly i se tu jeleni a daňci, dnes jsme si zvykli chodit sem na procházky, za sportem a zábavou. Do bývalého lesnatého území se začaly čím dál více prosazovat parkové úpravy, vysazovaly okrasné rostliny a keře. Ale loňské záplavy jasně ukázaly, že Stromovka pro takovéto uspořádání příliš vhodná není. Její původní podoba – totiž lužní les – by záplavovou vlnu zvládla zřejmě daleko lépe. A pravděpodobně se do původního stavu Stromovka opět vrátí.

Praha 6 nakoupí podílové listy za 400 milionů
Na svém únorovém zasedání schválili zastupitelé na doporučení rady způsob zhodnocení finančních prostředků z celkových rezerv městské části. Za částku 400 mil. Kč nakoupí městská část prostřednictvím České spořitelny, Komerční banky a ABN AMRO podílové listy fondů, které tyto banky spravují.

Ořechovku trápí asi nejvíc překračování rychlosti
Tentokrát v restauraci Na Ořechovce se konalo tradiční setkání představitelů městské části Praha 6 s občany. Největší zájem z řad dotazujících vzbudila výstavba sportovního areálu na Petynce, dodržování rychlosti na hlavních místních komunikacích, ale i dostavba a pokračování strahovského tunelu. Stranou nezůstal ani problém kolem sporu radnice s medáky.

S medáky si bude muset poradit soud
Už nespočtukrát slíbil spolek medáků radním Prahy 6, že opustí nelegálně užívané objekty ve starých Střešovicích. A přesto tak dodnes neučinil. Namísto toho se těsně před tím, než měl domy opustit, přejmenoval na Ochotnickou jednotu Lípa slovanská. Starosta Prahy 6 v tom vidí pouze snahu vyhnout se tomu, co sami medáci přislíbili, tedy vystěhování.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Zastupitelstvem byl schválen návrh rady na nákup podílových listů za 400 mil. korun z finančních rezerv obce. Proč jste přistoupili k takovému kroku?
  • Co nákup podílových listů přinese Praze 6? Větší finanční rezervy nebo peníze na investice? A jak rychle se vložené prostředky zhodnotí?
  • Mohou od vás občané již dnes slyšet, na co by eventuálně takto získané peníze byly použity?
  • V uplynulém měsíci byla velmi diskutovaná i causa medáků ve Střešovicích. Jaký bude další postup radnice?

Ze výlety v březnu
Opět k Sázavě za dens canis – kandíkem

Více českého jazyka a umění na ZŠ Interbrigády
Základní škola náměstí Interbrigády otevře v příštím školním roce pro budoucí šesťáky další třídu se zaměřením na rozvoj tvořivosti. V učebním plánu těchto tříd jsou ve zvýšené míře zastoupeny výtvarná a hudební výchova a český jazyk.

Sportovní třídy na ZŠ Šantrochova jsou zaměřeny na atletiku
Ve školním roce 2002/2003 bude opět na ZŠ Šantrochova ve spolupráci s USK Praha otevřena od 6. ročníku sportovní třída s atletickým zaměřením. Tyto sportovní třídy byly zařazeny MŠMT na doporučení Českého atletického svazu do projektu „Intenzifikace sportovních tříd na základních školách“.

Vodníci na suchu
Jako při natáčení dalšího pokračování slavné české komedie o vodnících si museli připadat účastníci už devátého masopustního průvodu v Praze 6-Břevnově.

Příspěvky pro sociální a zájmovou činnost byly schváleny
Na svém únorovém zasedání schválili zastupitelé vybrané grantové projekty v oblasti sociálních a zájmových aktivit.

Zatopeným občanům bude prodlouženo nájemné
O prodloužení pronájmu o šest měsíců u deseti náhradních bytů a jedné bytové jednotky v DPS Liboc pro občany postižené povodní rozhodli radní při svém únorovém zasedání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz