www.praha6.cz
email

Vyhláška mění užívání parků

V některých parcích a na plochách veřejné zeleně se už objevily a někde ještě objeví tabulky upozorňující občany, co je na tom kterém trávníku či ploše dovoleno nebo zakázáno. Toto opatření souvisí s novou vyhláškou hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, která upravuje režim používání zmíněných zelených prostranství.

Jezdit na kolech či bruslích, nocovat, stanovat, rozdělávat oheň, venčit psy nebo například jen odpočinout si na voňavém trávníku tak bude možno pouze tam, kde to dovolí příslušné označení. Vyhláška o ochraně veřejné zeleně totiž ve snaze ochránit tyto plochy před poškozováním a znečišťováním dělí veřejnou zeleň na: komunikační, kde je pohyb běžný, dále zeleň se zvláštním statutem, kde není dovoleno vstupovat na trávníky, a zeleň pobytovou, což jsou například louky a podobně, kde se předpokládá provozování rekreační či sportovní činnosti a vstup je na tyto plochy povolen. Ve vyhlášce je zároveň seznam vytipovaných míst po celé Praze, na kterých není dovoleno se jakkoliv pohybovat. Pro Prahu 6 to znamená například zákaz vstupu na trávník v ul. Rooseveltova, na nám. Interbrigády, v ul. Lotyšská a v parku Hadovka za budovou Siemens. „Zákaz pohybu uplatňujeme především tam, kde máme například zrenovovaný trávník a v jeho těsném sousedství je jiná využitelná plocha,“ říká k tomu místostarostka Jaroslava Trnková.

O svá zelená místečka však občané nepřijdou. Například v předpolí obory Hvězda, kde je pro mnoho dětí zvykem chodit pouštět draky, či u kláštera sv. Markéty na Břevnově, kde se mimo jiné konají tradiční břevnovská posvícení. Též rozsáhlé zelené plochy kolem kláštera, jsou pro mnohé vítanou možností procházky, či například velký trávník před zámečkem Hanspaulka, park v Průhledu nebo park Antonína Čermáka, či Královka zůstávají i nadále volně přístupné.
Podle informací vedoucího odboru péče o prostředí Zdeňka Kalbáče bylo také v souvislosti s četnými dotazy občanů, které se týkaly volného pohybu psů, vytipováno několik rozsáhlejších parkově upravovaných ploch, kde by bylo možné pejsky venčit. Do tohoto seznamu však v žádném případě nebyly zahrnuty plochy sídlištní zeleně, a to z důvodu mnoha desítek herních prostranství a dětských hřišť s atrakcemi a pískovišti.

V souvislosti s těmito změnami se připravují některé úpravy režimu také ve Hvězdě. Občanům bude sloužit nový návštěvnický řád. Zpracována je také studie, která z hlediska krajinářského a ochrany porostů doporučuje, co v které části obory je možno provozovat jako aktivitu. Znamená to, že například cyklisté budou moci jezdit pouze po vyznačených stezkách, nikoliv porostem, jak se to v mnoha případech stávalo.

Za nerespektování značek je na základě vyhlášky také možné udělit pokutu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz