www.praha6.cz
email

Joža Uprka a jeho grafika v Památníku

Unikátní sbírku Františka Šantavého, která podává průřez celou grafickou tvorbou Joži Uprky představuje výstava v Památníku národního písemnictví na Strahově. 

Joža Uprka vytvořil svá nejlepší díla před více než sto lety. Tehdy se nebránil novým podnětům a dokázal vyjádřit svoji oblíbenou národopisnou tematiku moderním způsobem. Uprkova tvorba těsně souvisí s jeho rodným krajem – Moravským Slováckem, kde na něj působilo malebné prostředí krajiny, původní lidová kultura a tradiční venkovský způsob života. Zobrazoval místní typy lidí v krojích, s jejich příznačnými gesty nebo výjevy z lidových slavností s množstvím postav. Ve svém úsilí o svébytné vyjádření místní reality překročil hranice regionalismu. Důležitou změnu v jeho tvorbě přinesla na přelomu let 1892–1893 jeho cesta do Paříže, kde studoval díla starých mistrů a dostal se také do kontaktu se současným uměleckým děním. Tam také poznal impresionismus, který pak u nás využil jako jeden z prvních na svých obrazech. Spoluzaložil také Klub přátel umění v Brně a patřil k zakladatelům a stal se vůdčí osobností hlavního výtvarného seskupení S. V. U. M. (Sdružení výtvarných umělců moravských) se sídlem v Hodoníně. 

Koncem 90. let pak objevil přitažlivost grafiky. V souladu s dobovými zvyklostmi pracoval hlavně technikou leptu, kterou někdy doplňoval rytím nebo akvatintou, vyzkoušel také měkký kryt a pokusil se o čtyřbarevný dřevoryt, který nedokončil. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz