www.praha6.cz
email

Potíže se zpomalovacími prahy

Na Úřad městské části Prahy 6 se obrátilo několik občanů se stížností na hluk, který způsobuje nově nainstalovaný zpomalovací práh v ul. 8. listopadu. Pracovníci úřadu se však této žádosti diví, protože práh zde byl nainstalován právě na podnět občanů, kteří v této ulici bydlí.

Dohady o tom, zda zpomalovací práh ano, nebo ne, se rozhořely poté, kdy si část lidí bydlící v této ulici na Břevnově vyžádala namontování prahu kvůli autům, která zde údajně projíždějí velkou rychlostí. Odbor péče o prostředí – oddělení dopravy – pak zadalo v této ulici namontování jednoho prahu a potíže začaly. „Během září se na oddělení dopravy dostavil pan ing. Pavel Bobek s tím, že hovoří ústy místních občanů a žádá o instalaci zpomalovacího prahu do této ulice, a to v místech při odbočení ulice U Kaštanu. Oddělení dopravy situaci monitorovalo a zjistilo, že při křížení ul. 8. listopadu a U Kaštanu opravdu dochází k překračování rychlosti. Na základě tohoto zjištění jsme rozhodli o instalaci prahu, který jsme měli k dispozici,“ vysvětluje pracovník oddělení dopravy Petr Pecen, a pokračuje: „Na Bělohorské ulici byl totiž jeden typ prahu nahrazen jiným, pro tento druh komunikace vhodnějším. Volný práh jsme tedy nainstalovali do ulice 8. listopadu. Umístění bylo zároveň ovlivněno požadavkem, aby byly dobře viditelné dopravní značky před prahem,“ říká dále Pecen. „Prahy byly instalovány na mou žádost, ale žádal jsem jako občan, nikoli jako zpěvák“, zdůrazňuje Pavel Bobek a říká dále: „zajímají mě dopravní problémy v ulici, kde bydlím. Mám za to, že přednost před auty mají děti, chodci a zvířata, ale protože vím, že prahy jsou hlučné, chtěl jsem ho nechat umístit před svůj dům.“ Prahy však byly umístěny o něco dále. „Okamžitě se zvedla vlna nevole místních občanů. Stěžovali si na zvýšený hluk, především v nočních hodinách. Jenže na tuto skutečnost my vždy upozorňujeme předem, právě proto, že o hluku, který vzniká přejížděním prahů, víme. Obdrželi jsme dokonce velmi ostrý dopis od jednoho z občanů – pana Polanského – žádajícího okamžitou demontáž prahu, při jehož přejíždění si údajně málem vyrazil zuby. Ozval se i samotný pan ing. Bobek, žádající rovněž demontáž prahu,“ říká Pecen. „Bohužel, práh byl umístěn před domy mých sousedů, a ti se proto velmi rozčílili. I když jsem se jim to snažil vysvětlit, nakonec jsem si uvědomil, že jsou pro mě sousedské vztahy natolik důležité, že bude lepší nechat práh zase odstranit,“ dodává Pavel Bobek. Odbor péče o prostředí proto podle slov pana Pecena usoudil, že práh je na místě z dopravního hlediska sice užitečný, ale z hlediska průvodních negativních vlivů, jako je kupříkladu jeho hlučnost, nevhodný. „Proto bude odstraněn,“ dodává pan Pecen.

I redakce Šestky obdržela dva negativní ohlasy na instalaci prahu, nikoliv však kvůli hluku, který způsobuje, ale kvůli tomu, že si jej tam údajně prosadil právě zpěvák Bobek. Tuto skutečnost však oddělení dopravy ústy pana Pecena odmítá: Ten práh jsme neinstalovali jen proto, že by si to přál pan Bobek, ale proto, že zde vozy opravdu jezdí často velmi rychle, a pan Bobek navíc nejednal sám za sebe, ale za větší skupinu lidí,“ brání se pan Pecen. Členka rady Jaroslava Trnková k tomu ještě dodává: „Žádný zákon neukládá povinnost instalovat brzdné prahy. Ale ve snaze zajistit bezpečnost dětí při pohybu na komunikacích, zvláště při docházce do školy, jsme si nechali vypracovat studii, v níž byla vyhledána místa, která jsou z tohoto hlediska problémová. Podle této studie jsme na některých místech zřídili přechody, nebo je přisvítili, někde vznikly i malé pěší zóny a někde jsou instalovány zpomalovací prahy. Navíc ve frekventovaných hodinách hlídají u většiny přechodů i městští strážníci. O to koneckonců můžeme požádat i v ul. 8. listopadu.“ Podle jejích slov se v této ulici navíc po novém roce objeví místo zpomalovacího prahu mobilní radar, který bude situaci v dané lokalitě vyhodnocovat a poskytne tak podklady pro oprávněný zásah příslušníků české policie proti bezohledným řidičům.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz