www.praha6.cz
email

Kvůli zavádění internetu vznikla petice

Letos v březnu byl s velkou slávou odstartován projekt ministerstva školství nazvaný Internet do škol, který měl původně za cíl připojit všechny školy v republice na internetovou síť, dovybavit je základní počítačovou technikou a plošně zahájit revoluci ve vzdělávání. Část školské veřejnosti, která toto nadšení z vážných věcných důvodů nesdílí, sepsala petici.

Nejprve se ukázalo, že na celoplošné vybavení všech základních a středních škol není dost peněz, ale otazníky se objevují i v otázce, proč vše zajišťuje jeden generální dodavatel, proč si školy nehledají cestu k internetu spíše samy podle svých potřeb a stupně poznání. Připojované školy by měly mít k internetu přístup přes tzv. školský intranet, což je uzavřený, exkluzivní okruh. Nejen tyto, ale i další kroky ministerstva, například vytvoření seznamu, do něhož jsou podle neznámého klíče vybrány školy, které budou připojeny jako první – a jak se ukazuje bohužel jediné – či snaha o vytvoření obecně prospěšné společnosti, která by měla převzít další řízení a financování projektu, vyvolaly v řadách odborné školské veřejnosti značný nesouhlas. Proto byla iniciována petice, zaslaná vládě i oběma komorám parlamentu, jejímž cílem je zabránit nevratným krokům, vedoucím k monopolizaci a možnému komerčnímu zneužití škol, učitelů i žáků prostřednictvím informačních technologií.

„Petice byla sepsána především proto, aby se zabránilo dalšímu rozhodování bez aktivní spoluúčasti zřizovatelů a týmů jednotlivých škol,“ vysvětluje místostarosta Jiří Vihan, který se zároveň stal členem petičního výboru a pokračuje: „Není možné, aby některé školy – zejména ty, které jsou připraveny na informační technologie z nejrůznějších důvodů nejméně – byly zdarma připojeny hned, tři roky se v podstatě nepodílely na provozních nákladech, a ostatní školy, které se od začátku ve spolupráci se svými zřizovateli, rodiči a sponzory snažily budovat si internetové připojení, školily si personál a začlenily do běžné výuky počítače a internet, byly z procesu vynechány.

 To je vážné pohrdání iniciativou, je to krok zcela proti obecné tendenci posilovat právní i faktickou svéprávnost škol. Jsme přesvědčeni, že není rozumné, aby existoval jeden generální dodavatel, neboť monopol vždy přináší větší riziko, a to jak v případě ceny, kterou budou do budoucna školy za připojení a správu svých počítačů platit, tak v případě monopolně dodávaných softwarů, zejména však v nedohlédnutelnosti celé šíře spektra z jednoho centra. Je to sice z hlediska rozhodovatelů lákavé, ale není to praktické ani mravné. Naše výhrady nesměřují proti konsorciu Autocont/ Telecom, který projekt začal smluvně realizovat, ani jeho schopnosti nezpochybňujeme.

 Chceme však předejít všemu, co by do budoucna umožňovalo zneužívání dominantního postavení jakéhokoliv dodavatele či úřadu a co by školy uvedlo do role pasivních konzumentů. Jelikož připomínky nás, zřizovatelů škol, a v daném oboru zkušených pedagogů nebyly v praxi respektovány, cítili jsme nutnost příslušným státním orgánům zaslat nesouhlasnou petici, v níž jsme své výhrady artikulovali,“ dodal Vihan.
Další informace na této adrese:
Mgr. Daniel Janata
Na Záhonech 38, 141 00 Praha 4
Telefon: 02 – 61225848
Email: petice@gfxs.cz
URL: http://petice.gfxs.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz