www.praha6.cz
email

Červený Vrch bezpečí

O stále komplikovanějších podmínkách provozu na pražských komunikacích i o nástrahách, které na jejich uživatele číhají, se mluví i píše často a hodně. O poznání méně však už se dělá pro zlepšení tohoto neutěšeného stavu. Dopravními riziky nejohroženější skupinou obyvatel jsou dnes bezesporu staří lidé a především děti. Ti první mají právo hlavně na naše ohledy, ty druhé je však nutné především patřičně připravit a vyzbrojit: vědomostmi, dovednostmi, rozvojem schopností.

Za tímto účelem se každoročně pořádají dopravní soutěže, organizované vesměs odborníky, kteří jsou však především nadšenci, sledující v první řadě posílení úrovně bezpečnosti našich dětí.

Letošní obvodní kolo dopravní soutěže proběhlo opět na hřišti základní školy na Červeném Vrchu. Premiéru si zde ve slunečném dopoledni 17. května odbyla za hostitele jako organizátorka paní učitelka Mičeková, a dlužno přiznat, že na výbornou. Sekundovali jí kromě obětavých učitelů ze zúčastněných škol (ba dokonce i cyklisticky vybaveného nebušického pana ředitele) osvědčení bardi z dopravní i městské policie, za BESIP z ÚDI paní Boučková (s odměnami pro vítěze a s občerstvením pro všechny), ochotné zástupce k soutěžím vyslal i ČSČK, za magistrát pomáhala s organizací paní dr. Klesnilová a účinně se kromě dalších zapojili také kolegové z Úřadu m. č. Prahy 6 paní Nemannová a pan Hataš.

Zahájení proběhlo v 8.45 hod. bez zbytečných okázalých projevů a soutěžní družstva mladých cyklistů ze sedmi základních škol se rozjela k jednotlivým disciplínám. Mladší i starší žáci prokazovali zvládnutí svých strojů jízdou zručnosti, odpovídali na všetečné dotazy stran povinného vybavení kol, lámali si hlavy nad schématy křižovatek, luštili chytáky z pravidel silničního provozu a předváděli znalosti zásad první pomoci. Všichni – holky i kluci – bojovali s chutí a se smyslem pro fair play. Palmu vítězství si v obou kategoriích po zhodnocení jednotlivých disciplín odnesli žáci ze ZŠ Norbertov, druzí byli ze ZŠ Peřiny-sever, třetí příčku obsadili borci z Dědiny. Pro toto klání však beze zbytku platí, že nikdo neodešel poražen, naopak je zcela jisté, že všichni účastníci si odnesli cenný vklad pro úspěšnou orientaci v labyrintu dopravy.

Pro příští ročník obvodního kola dopravní soutěže si lze jen přát účast družstev ze všech škol, kde ovšem předtím proběhnou školní kola tak, aby se zapojily pokud možno všechny děti. Potřebná kola si lze i vypůjčit a zároveň využít i dopravní hřiště DDM na Vypichu, příslušnými testy a brožurami zájemce ochotně vybaví pí Boučková z ÚDI (tel. 84841074). Paní ředitelky a páni ředitelé škol, půjdete do toho napřesrok také?

Michael Popel
 školský rada

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz