www.praha6.cz
email

Rozhovor s místostarostou Jiřím Vihanem

Otázky a odpovědi na téma: Budoucnost našich mateřských škol

Letos by mělo dojít k přechodu mateřských škol na tzv. právní subjektivitu. Co to bude přesně znamenat?

Mateřské školky, které byly doposud vedeny jako tzv. organizační složky, se stanou příspěvkovými organizacemi. Významným způsobem se tak posílí pravomoci jejich ředitelek, které budou jmenovány městskou částí, a tato úprava jim přinese větší možnosti, ale samozřejmě i daleko větší zodpovědnost. Rozhodující výhoda je právě v přenesení kompetencí na nejnižší racionální úroveň, tedy na ředitelku, která tak nebude muset například kvůli koupi smetáku běžet pro razítko sem na úřad. 

V praxi to bude mimo jiné znamenat, že každá školka bude mít na rok pevně stanovený rozpočet, na jehož podobě se bude vždy konkrétní paní ředitelka podílet a s ním bude pak sama hospodařit. Všechny tyto rozpočty budou veřejné.

Jakou formou se budou školky převádět?

Byl vytvořen model čtyř variant, který se řídí určitými kritérii. Jednak jsou zde školky, které se od počátku stanou samostatnými právními subjekty. Za druhé se uvažuje o sloučení dvou mateřských škol, což se týká dvoutřídních nebo jednotřídních školek. S touto variantou ale počkáme až na začátek příštího roku. Třetí způsob bude spočívat ve sloučení mateřské školy se základní, a to tehdy, jestliže MŠ bezprostředně se základní školou sousedí. To je například ZŠ Benita Juaréze a MŠ Bílá. Čtvrtá varianta počítá s přestěhováním dvou mateřských škol do objektu v areálu základní školy a sloučení s nimi. To se v prvé řadě bude týkat MŠ Stochovská a Karlovarská, které se přestěhují do zrekonstruovaného areálu ZŠ TGM. Poslední dvě varianty budou také znamenat větší propojenost školek se základní školou, jejich užší spolupráci ale při vzájemném respektování odlišností obou úrovní těchto zařízení. 

Co tyto změny pozitivního přinesou?

Věříme, že mnoho. Naším cílem není, neúměrné šetření na mateřských školkách, ale zracionalizování jejich provozu a také spravedlivější rozdělování peněz mezi velkými a malými MŠ. Fakt, že každá paní ředitelka se bude přímo podílet na tvorbě rozpočtu své školky, se kterým pak bude moci svobodněji, ale také odpovědněji nakládat, přispěje k tomu, že výdaje na provoz, platy a další věci dostanou reálnou proporci. A to je v zájmu všech předškolních zařízení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz