www.praha6.cz
email

Do Veleslavína za pozůstatky hradního vodovodu

Málokdo ví, že na území historické obce Veleslavína lze dodnes pozorovat zbytky unikátní technické památky z doby renesance – královského vodovodu, který zásoboval Pražský hrad vodou až do doby mezi oběma světovými válkami.

Na jaře letošního roku proběhl záchranný archeologický výzkum při výstavbě čerpací stanice pohonných hmot ÖMV v prostoru mezi náspem drážního tělesa a ulicí Evropskou, v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Praha-Veleslavín. V průběhu tohoto výzkumu byla odhalena na první pohled z archeologického a historického hlediska nezajímavá terénní deprese, vyplněná suťovým materiálem nevelkého stáří. Tato deprese částečně protíná rozvodí mezi Šáreckým a Dejvickým potokem a jedná se patrně o pozůstatek Císařské strouhy, jejíž průběh je v těchto místech doložen nejen starými mapami, plány a psanými dokumenty. Definitivně zrušena a zavezena byla strouha zřejmě až v souvislosti s budováním dnešní Evropské třídy v polovině 20. století. 

Vodovodní potrubí svádějící pitnou vodu do Pražského hradu a dodnes pod zemí zachované bylo podle spisů dvorní správy vybudováno v letech 1540–1573 (podle Pamětní knihy Veleslavínské je však jeho původ ještě starší, a to z doby Karla IV.). Pramenitá voda se sváděla ze sedmi štol hnaných v severním úbočí mezi Libocí, Veleslavínem a Střešovicemi, především v pískovci. První štola, hnaná z Liboce, se odedávna lidově nazývá „Královská studánka“. Voda ze všech štol se ihned jímala do rour (které byly dřevěné vrtané) a pode vsí Střešovicemi se spojovaly v jediné potrubí. Toto potrubí vedlo pod zemí až do Pražského hradu přímo do císařské kuchyně, do kašny na Svatojiřském náměstí, do ústavu šlechtičen (kláštera sv. Jiří), do rohové kašny u sněmovny a do některých šlechtických paláců na Hradčanském náměstí. Na území Veleslavína se zámecký vodovod pitné vody projevoval čtyřmi vstupy (č. 4–č. 6), zaříznutými do terénu a armovanými cihlou. Vstupy byly označeny číslicemi, popřípadě letopočty vztahujícími se k opravám (Nro 3 – 1795, Nro 4 – 1836).

Pražský hrad měl ovšem kromě vodovodu s pitnou vodou ještě paralelní, o něco později zbudovaný vodovod s užitkovou vodou, přiváděnou z rybníka u Liboce. Tento zásobní rybník byl založen Rudolfem II. roku 1585. Voda tekla otevřeným příkopem, údajně podle projektu Tycho de Brahe, který vedl kolem Veleslavína a Střešovic a vcházel mezi branami Říšskou a Karlovou do usazovací a čisticí jímky do vodojemu a odtud potrubím do zámeckých kašen na druhém a třetím nádvoří, před Schwarzenberský palác, do ulice Ostruhové, na Vlašské náměstí a do několika soukromých domů. Tento užitkový vodovod měkké vody byl definitivně vyřazen z provozu až výstavbou nové filtrační stanice u Ořechovky v roce 1926. Stará „Cisarska strauha“ je dobře vidět ještě na indikační skice stabilního katastru obce Veleslavín z roku 1840. Uměle vytvořená strouha je zde znázorněna zelenou barvou, barevně odlišena od modrého Šáreckého potoka. Tuto „strouhu“ též pravděpodobně zachytil archeologický výzkum společnosti Archaia (prostor výzkumu je na kopii indikační skici Veleslavína a Vokovic zvýrazněn červeně).

Pozůstatky vodovodu, které dnes může pozorný návštěvník nalézt bez archeologického výzkumu, jsou poměrně skromné. Je to především drobná, ale o to pozoruhodnější stavbička původního manipulačního domku pro obsluhu potrubí, umístěná ve svahu v ulici U Sadu, v blízkosti dnešního pomníku Daniela Adama z Veleslavína. Je obtížné dnes přesně určit funkci tohoto domku, který zcela jistě nebyl obytný, ani nesloužil jako strážnice – je velmi nízký a vystavěný v poměrně strmém svahu. Nejspíše si ho lze představit jako přístřešek technickému zařízení vodovodu, které v těchto místech zřejmě vystupovalo na povrch. Voda vyvedená na povrch se zde snad zbavovala kalu přepadem a vyčištěná vtékala do další části potrubí. Stavba na čtvercovém půdorysu má stěny vyzděné z opuky, zastřešená je stanovou střechou ve formě pravidelného jehlance, krytého cihlami položenými na plocho. Vskutku není již mnoho příkladů takto utilitárního řešení starého původu, které lze běžně vidět. Podle informační tabule, umístěné na objektu ještě v šedesátých letech, se jednalo o „jeden z vodovodních domků ku čištění vody a rour, který podle dochovaných zpráv stavěl na tomto místě nad hradním vodovodem zedník Jásek roku 1555“.

Kateřina Hanzlíková - Michal Bureš

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz