www.praha6.cz
email

Praha 6 rozdělila sociální granty

Celkem pětadvacet projektů se sešlo na radnici Prahy 6 se žádostí o grant v sociální oblasti. Deset z uchazečů však muselo být vyřazeno, protože nesplňovali požadavky, které na ně byly kladeny nebo jejich projekty dostatečně nepřesvědčily radu o tom, že je stojí za to podpořit. 

Podle vyjádření místostarostky Jaroslavy Trnkové přitom požadavky na projekty byly jasné: aby sloužily občanům šesté městské části a pokrývaly oblasti, ve kterých má Praha 6 „určitý sociální deficit“. Z úspěšných organizací tak nakonec grant připadne společnosti Emauzy, azylovému domu poskytujícímu ubytování a stravování osobám v resocializaci, v němž je čtrnáct občanů z Prahy 6. Této organizaci byl radnicí poskytnut objekt, který společnost nyní rekonstruuje a chystá pro další využití, dále nadaci BONA, která připravuje chráněné byty, v nichž v roce 2000 žilo osm klientů z Prahy 6. Dalším úspěšným uchazečem se stal Domov sv. rodiny, který se stará o děti i dospělé s kombinovanými vadami, duševně handicapované občany i těžce zdravotně postižené. V něm je v současnosti osmnáct klientů. 

Příspěvky putovaly i do speciálního domova mládeže Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Domovu sv. Karla Boromejského na provoz denního stacionáře pro seniory, Armádě spásy, kterou využívá čtyřicet našich občanů, organizaci Rytmus, která se stará o začlenění žáků mentálně a tělesně postižených do základních škol, instituci Máme otevřeno, poskytující osobní asistenci a pomoc postiženým dětem, Středisku rané péče, které poskytuje pomoc hlavně rodinám s nevidomými dětmi, Pražské organizaci vozíčkářů, s níž má m. č. Praha 6 dlouhodobou spolupráci. V tomto případě se jedná jak o příspěvek na osobní asistenci, tak o příspěvek na sportovní setkání ve Hvězdě. Grantové finance poputují i do Sdružení zdravotně postižených – centra služeb, a to na vybavení tělocvičny, dále do Spolku pro léčebnou pedagogickou a sociální terapii, který se stará o absolventy Jedličkova ústavu, aby se začlenili do normálního života, a Společnosti harmonie těla a ducha, která zaštituje volnočasové programy pro handicapované děti a v minulém roce měla sedmnáct klientů z Prahy 6. 

Všechny žadatele o grant jsme rozdělili do kategorií. Jednak na ty, kteří poskytují celodenní a polodenní péči, osobní asistenci a na jednotlivé akce a v podstatě jsme přijali takový přístup, že na jednoho klienta poskytujeme vždy srovnatelnou částku, tak abychom měli určité hledisko,“ dodává k tomu místostarostka. Podle ní nebyla vyčerpána celá částka, a tak mohl být poskytnut z grantových peněz ještě dar, a to řeholnímu domu misionářek lásky, který se stará o lidi na okraji společnosti. Tento řád nesmí žádat žádné příspěvky, proto radnice zvolila formu darování částky 50 000 korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz