www.praha6.cz
email

Rozhovor s Hanou Podubeckou

předsedkyní komise zahraniční spolupráce

Jednou z činností vaší komise je spolupráce se zástupci měst. S kterými zahraničními partnery je Praha 6 v kontaktu? 
Snažíme se o navázání spolupráce dlouhodobé a přínosné pro naši městskou část. Praha 6 je v kontaktu s italským městečkem Roncegno a francouzskou částí Paří-že Drancy. V současnosti jsme navázali další kontakty s bruselskou částí Uccle, s varšavským Mokotowem a italskou Veronou. Snažíme se také o spolupráci s nečlenskou zemí EU, v začátcích jsou jednání se švýcarským velvyslanectvím. To přislíbilo pomoc při hledání vhodného partnera. Probíhají jednání ve Švýcarsku, kde přicházejí do úvahy města Bern nebo Zurich. Velký zájem o pokračování vztahů má také francouzské město Drancy, s kterým Praha 6 již spolupracovala v minulých letech. 

Jak probíhá spolupráce? 
Našimi zástupci na velvyslanectvích nám byly doporučeny městské části, které jsou obdobné jako Praha 6 – rezidenční čtvrti, kde jsou umístěna velvyslanectví, vysoké školy apod. Spolupráce probíhá na bázi vzájemných návštěv, při kterých jsou konzultovány otázky samosprávy, především v oblasti čistoty a pořádku, bezpečnosti a péče o sociálně slabší spo-luobčany. V loňském roce jsme od starosty m. č. Drancy obdrželi šek na 10 tisíc euro pro občany postižené povodní. 

Co přináší spolupráce se zahraničními zástupci měst?
Především představu o tom, jak „se to řeší jinde“. V mnoha případech je naše městská část se svými programy (Zdravá 6, Stop graffiti apod.) velkou inspirací pro partnery v zahraničí. Z toho důvodu je také o partnerství s Prahou 6 velký zájem. Naopak my se máme co učit v oblasti spolupráce se soukromým sektorem, informovanosti občanů či využití finančních prostředků z fondů EU.

Změnil se přístup po vstupu do EU?
Dá se říci, že ano. Jsme zváni na setkávání členských států EU v různých ob-lastech. Představitelé Prahy 6 navštívili letos v srpnu na pozvání starosty městskou část Amaroussion. Ta byla ze 75 % organizátorem OH v Athénách. Programu se účastnili zástupci 22 států Evropské unie. Zástupci městské části absolvovali semi-náře o organizaci her, vlivu na životní prostředí, financování, infrastruktury, informovanosti. Návštěva Athén byla přínosná, zvláště pokud se Praha bude ucházet o uspořádání OH v roce 2016, při kterých by jistě Praha 6 hrála jednu z hlavních rolí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz