www.praha6.cz
email

Grantová témata pro rok 2002 vyhlášena

Rada m. č. Praha 6 na svém posledním zasedání schválila grantová témata v oblasti sociální péče a služeb, ekologie a na podporu zájmových aktivit pro rok 2002 a zároveň s nimi i pravidla pro udělování grantů.

V oblasti sociální péče a služeb se jedná o poskytování osobní asistence zdravotně postiženým občanům v mimoústavní péči, sociální péče a služeb seniorům, občanům v krizových situacích a občanům nepřizpůsobivým, dále o poskytování ústavní sociální péče tělesně, smyslově a mentálně postiženým občanům a o činnosti podporující rozvoj schopností a integraci seniorů a osob se smyslovým, mentálním či tělesným postižením

V oblasti ekologie se mohou hlásit organizace, zaměřující se na opuštěná zvířata, provoz útulků, propagační činnost jako např. sběr a třídění odpadů, zbudování naučných stezek, úpravy veřejně přístupných prostranství, dětských hřišť nebo publikace zaměřené na ekologii.

Třetí grantovou oblastí jsou programy na podporu zájmových aktivit. Zájemci tak mohou nabídnout aktivity zaměřené na tato témata: Bez bariér – podpora soustavné a dlouhodobé zájmové činnosti jako prevence kriminality, orientované na odstraňování generačních, společenských aj. bariér, Jsme tady doma – podpora kurzů, přednášek, besed apod., rozvíjejících znalosti občanů v oblasti kultury, historie a současnosti regionu, Zanechat stopu – podpora rozvoje uměleckých aktivit realizovaných v Praze 6 v oblasti výtvarného umění, hudby, tance, divadla, fotografie a filmu, Šestka o sobě – podpora vytváření a vydávání odborných i populárně naučných publikací, sborníků a periodik s historickou, vlastivědnou, informační aj. tematikou, vztahující se k Praze 6 nebo jednotlivým lokalitám, Každý může vyhrát – podpora tělovýchovného, sportovního a turistického vyžití obyvatel Prahy 6. Veřejná sportoviště – podpora zkvalitnění povrchů veřejně přístupných sportovišť, ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu sportovních a tělovýchovných jednot a klubů, a jejich vybavení sportovním zařízením, Školní hřiště pro veřejnost – podpora akcí směřujících ke zkvalitnění a péči o školní hřiště a jejich vybavení sportovním zařízením, Škola je součást obce – podpora činnosti škol a školských zařízení v působení na veřejnost, včetně podpory zájmových aktivit občanů ve školách apod.

Všichni žadatelé o grant musí působit na území m. č. Praha 6, a to jak fyzické osoby, tak i nestátní neziskové právnické osoby. Ve vymezené oblasti se mohou o grant ucházet i školy v Praze 6. Žádost musí být podána nejpozději do 30. 11. 2001 do podatelny ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 s vyznačením příslušného odboru: sociální péče a služby – odbor sociálních věcí, ekologie – odbor péče o prostředí, zájmové aktivity – odbor školství, kultury a volného času.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz