www.praha6.cz
email

Z Bořislavky konečně zmizí žlutá ohrada

Rada městské části Praha 6 projednávala a schválila dvě stanoviska k plánované výstavbě komplexu The European Gate s obchodními, administrativními i bytovými prostory na Bořislavce. První stanovisko vzniklo v rámci připomínek územního řízení, druhé jako vyjádření k dokumentaci EIA (zpráva o vlivu stavby na životní prostředí).

Ačkoliv rada městské části v obou svých zprávách souhlasí s pozměněnou podobou projektu, přesto schválení stavby podmiňuje splněním několika kritérií. Do nich spadá především vybudování podchodu pod ul. Evropská, na kterém by měl investor The European Gate ve spolupráci s Technickou správou komunikací a hl. m. Prahou zásadní finanční podíl, a jenž by, měl být zároveň v souladu s návrhem trasy metra A. Ze strany radnice je požadovaná také hluková studie, která by měla prověřit hlukové zatížení v blízké obytné zástavbě Hanspaulky. "Rozhodně nemůžeme připustit, aby hluk, odrážející se od fasády nově vzniklého objektu, rušil protilehlou převážně vilovou zástavbu. Proto požadujeme hlukovou studii," vysvětlil radní Jan Winkler. Podle něj bylo zároveň podstatné skloubit vnější podobu s okolím. "Rozhodující pro nás bylo přesvědčit investora, aby plánovanou budovu snížil o dvě patra a fasádu přizpůsobil těm objektům, které podél Evropské již jsou. Vycházeli jsme přitom z objektu na Hadovce," dodává Winkler s tím, že investor na tyto podmínky přistoupil. Spolu s tím bude muset investor zároveň po celé délce Kladenské zbudovat zelený středový pás, minimálně mezi ulicemi Liberijská a náměstím Bořislavka. Z hlediska připojení komplexu na stávající dopravní síť však rada rozhodně nedoporučila připojení na křižovatku Kladenské s Evropskou směrem do ulice U Dejvického rybníčku, a to z obavy, aby se tato dnes poměrně klidná komunikace nestala dalšími automobily silně zatíženou ulicí. V souvislosti s tím však bude muset být řešena také ulice Liberijská, kde se naopak zvýšení provozu předpokládá.

Ještě dál šla radnice Prahy 6 ve vyjádření k předložené dokumentaci zprávy o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). I zde sice odsouhlasila výstavbu nového obchodně-administrativně-bytového komplexu, ale při dodržení mnoha podmínek, z nichž některé se shodují s předešlým vyjádřením. "Stanovisko městské části zohledňuje celou řadu aspektů, ale při dodržení námi daných podmínek se projekt zdá být akceptovatelný. Rozhodně nechceme na takto lukrativním místě, jakým Bořislavka nepochybně je, nechat vyrůst nadměrnou stavbu, která by narušovala nejen celé okolí, ale zbytečně ho zatěžovala svým naddimenzovaným a nepatřičným vzhledem," řekl k této věci starosta Pavel Bém.

Městská část Praha 6 proto požaduje:

 • dodržení max. výšky římsy objektu cca 311 m n. m., přičemž nadstřešní zařízení nesmí převyšovat atiku o více než 1,7 m
 • vybudování podchodu pod ul. Evropská pro nekonfliktní přístup pěších do komplexu The European Gate
 • úpravy křižovatky včetně podchodu musí předcházet výstavbě rezidenčního a administrativně - obchodního centra
 • zohlednění kapacitní rezervy stávající trafostanice při jejím přemístění pro možný rozvoj území, které bude z trafostanice zásobováno

Z hlediska dopravy m. č. Praha 6 požaduje:

 • konečný návrh tvaru křižovatky Evropská - Horoměřická / Liberijská (tzn. počet a vyznačení jízdních pruhů, systém SSZ)
 • závazný harmonogram výstavby plánovaného podchodu pod výše uvedenou křižovatkou. Tvar křižovatky musí korespondovat s novou situací
 • zachování neprůjezdnosti ul. Kladenská, protože m. č. Praha 6 nesouhlasí s napojením ul. Kladenská do prostoru stávajícího autobusového obratiště Bořislavka, kde by komunikace Kladenská pravděpodobně převzala část dopravní zátěže z Evropské, a tím by došlo i k navýšení hlukové a emisní zátěže bytové zástavby v této ulici.

Z hlediska ochrany ovzduší Praha 6 požaduje:

 • co nejdříve vytvořit zpevněné bezprašné komunikace a vlastní zemní práce provádět po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném, a eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště
 • v zájmu snížení ekologických dopadů na městskou část Praha 6 při odvozu vytěžené zeminy předjednání přepravních tras. Zásadně městská část nesouhlasí s vedením stavební dopravy směrem do centra města.

Vzhledem k předpokládanému zatížení hlukem během výstavby m. č. Praha 6 požaduje:

 • v rámci územního řízení prověřit možnost zvýšení hlukového pozadí v lokalitě vilové zástavby na svahu Hanspaulského kopce, severně od Evropské tř.
 • organizačně zabezpečit využívání veškerých stavebních strojů výhradně v denní době
 • s ohledem na bytovou zástavbu (navrženou i stávající) v ul. Kladenská zachování neprůjezdnosti ul. Kladenská
 • z důvodu předpokládané zvýšené dopravní zátěže provést výměnu povrchu komunikace Liberijská

Z hlediska problematiky odpadů m. č. Praha 6 požaduje:

 • přebytečný materiál ze stavební činnosti ihned odvážet a likvidovat, resp. dle povahy recyklovat

Z hlediska ochrany vod požaduje Praha 6 následující opatření:

 • splaškové odpadní vody vznikající při provozu z rezidenčního a administrativně-obchodního centra svádět do splaškové kanalizace a odvádět na čistírnu odpadních vod. Srážkové vody zachycené v rámci areálu pak odvádět přes odlučovače škodlivých látek do dešťové kanalizace

Z hlediska posouzení krajiny a provedeného vyhodnocení vlivů na přírodu a krajinu Praha 6 požaduje:

 • využít veškeré vhodné plochy na konstrukci objektu k ozelenění
 • v maximální možné míře využít přilehlých ulic k výsadbě uličních stromořadí

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz