www.praha6.cz
email

České technice jsou bezmála tři století

„Svrchujmenovaný Willenberg dvanácte osob - šest stavu panského, štyry ze stavu rytířského a dva ze stavu městského instruovati a vyučovati se dovoluje.“

Tak tímto císařským reskriptem, který roku 1707 vydal Josef I., bylo založeno České vysoké učení technické, původně Stavovská inženýrská škola, o jejíž vznik se přičinil Kristian Willenberg. Bývalý důstojník s praxí ve stavbě a boření pevností, vyměřování a kreslení map, dělostřelbě a vnitřní balistice totiž již v roce 1705 napsal žádost předchůdci Josefa I., císaři Leopoldu I., o zřízení technického učiliště. A letos 18. ledna si ČVUT připomnělo již 295. výročí svého založení.

I když z finančních důvodů začalo samotné vyučování až o deset let později, přesto si již ve svých počátcích získalo zájem, který později vzrůstal tím, jak postupně se rozvíjela výuka. Willenberg stál v čele učení až do roku 1726 a jeho nástupce Jan Ferdinand Schor jeho odkaz ještě dále rozvinul. Zavedl další předměty, jako byla geometrie, optika, a kromě výuky ve stavbě opevnění také nauku o stavbách civilních. Další ředitel a současně třetí profesor František Antonín Herget šel v členění předmětů ještě dál a nejen že učební látku rozvrhl do tří ročníků, navíc ještě vypracoval pevné osnovy. V prvním ročníku se tedy studenti učili aritmetice, geometrii, trigonometrii, vyměřování terénu, do druhého ročníku byly zařazeny přednášky z mechaniky, výklady o mechanismech, statice, hydraulice, hydrostatice a ve třetím ročníku již přicházelo na řadu vojenské a civilní stavitelství, dělostřelba a kartografie. V té době počet studentů dosahoval až stovky. 

Historie přinášela mnoho změn
O necelé století později, v době, kdy již na zdejší škole působí profesor matematiky a mechaniky, astronom, vědec v oboru teorie vlnění a hydromechaniky a mimo jiné autor projektu koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince František Josef Gerstner, císař schválil přeměnu Stavovské inženýrské školy na Polytechnický institut Království českého, který se tak stává prvním v Evropě. Po této změně se mění také koncepce školy právě pod vedením Gerstnera, který zavádí moderní metody. Činnost celé polytechniky se pak v roce 1806 přesouvá do budovy v Husově ulici. 

Zájem o techniku stále vzrůstal… 
Studium dostalo pevný řád a bylo rozděleno do čtyř oborů: vodní a silniční stavitelství, pozemní stavitelství, strojnictví a obor pro technickou lučbu (chemii). V roce 1863 také nastupuje do čela školy rektor. O šest let později dochází k rozdělení školy na českou a německou, přičemž tehdy byla podle projektu prof. Ullmanna postavena pro český ústav nová budova na Karlově náměstí. Od roku 1879 pak mohla užívat název C. k. vysoká škola technická v Praze. 

Konec 19. a začátek 20. století pak přinesl škole velký rozvoj, daný mimo jiné i vysokým zájem o techniku a rozmachem českého průmyslu. V roce 1909 už navštěvuje školu přes 3000 posluchačů. A změna čekala i název. V době Československé republiky se škola přejmenovala na České vysoké učení technické a toto označení jí zůstalo až dodnes. 

Budovy v Dejvicích se sice začaly stavět již v této době, ale druhá světová válka výstavbu přerušila, a ta pak pokračovala teprve od roku 1958 až do roku 1988. Z původně sedmi fakult jich dnes ČVUT má celkem 6, z nichž dvě (jaderná a dopravní) sídlí na Praze 1. Avšak v roce 1926 byla pro všechny fakulty (včetně dnešní Vysoké školy chemicko-technologické, která se v roce 1952 od ČVUT oddělila, a České zemědělské univerzity, jež se osamostatnila v roce 1957) vyčleněna plocha sedmi uličních bloků v Dejvicích v sousedství Vítězného náměstí v celkové rozloze 22 ha. 

…a vzrůstá dál
Podle rektora ČVUT Jiřího Witzanyho byla v tomto akademickém roce překročena hranice 20 000 studentů, přičemž jen k přijímacím zkouškám se jich hlásilo přes deset tisíc. Přibližně polovina z nich, přesně 5700 uchazečů, také byla přijata. Největší zájem je přitom o fakultu architektury, elektrotechniky, dopravní či stavební. „Studium na ČVUT je založeno na přírodovědných disciplinách a patří bezesporu mezi studia náročná. Nechceme ale slevovat z náročnosti studia a tak ne všichni studenti školu dokončí. Ostatně tak tomu bylo už při založení školy na počátku 18. století, kdy z deseti studentů dokončili studium tři. I dnes studium na některých fakultách nedokončí až 60% přijatých uchazečů. Každoročně dokončí studium přibližně 1600 – 2000 studentů. Podle mého názoru má většina těch, kteří nedokončují školu předpoklady pro úspěšné zvládnutí studia na ČVUT. Zpravidla jde o nezvládnutí přechodu na jiný způsob studia a do jiného prostředí. Svoji roli sehrává také nedostatečné ujasnění skutečného zájmu a zaměření studia. 
I přes náročné studium je však o ČVUT mezi mladými lidmi vzrůstající zájem. Na otázku proč tomu tak je, rektor Witzany říká: „Zájem o zaměření studia bezesporu ovlivňuje možnost budoucího uplatnění, dosažení úspěšnosti popř.postavení ve společnosti. V současnosti je např. velký zájem o získání vzdělání v oblasti informatiky, ekonomie a řízení, architektury a dopravy. Ze stejného důvodu je také velký zájem o studium některých oborů z oblasti elektrotechniky a stavebnictví. Přibližně jedna třetina populace má stabilně zájem o studium technických oborů. Věřím, že i toto vysoké procento by bylo možné účinnou osvětou ještě zvýšit. Ostatně dnes si již nedovedeme představit život bez automobilu, televize, mobilního telefonu,letecké a železniční dopravy, ale také bez lékařských přístrojů, počítačů atd.“

Rektor také doufá, že se podaří alespoň částečně vytvořit v Dejvicích vysokoškolský campus, umožňující další rozvoj a efektivní fungování nejstarší české technické univerzity. „Neumím si představit, že budovy pro nové fakulty, které bezpochyby v nejbližší době budou vznikat, by měly být situovány v jiných částech Prahy “ dodává Witzany. 

Historické údaje z Knihy o Praze 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz