www.praha6.cz
email

Rada rozdělila ekologické granty

Rada městské části odsouhlasila finanční příspěvky na realizaci projektů v ekologické oblasti v roce 2004.

Fakultní mateřskou školu se speciální péčí podpoří 10 tisíci korunami na projekt rekonstrukce a údržby stávající zahrady a dětského hřiště. Na úpravu části zahrady na dětské multifunkční hřiště přidá 35 tisíc. Walden–LLM, organizační jednotka liga lesní moudrosti, získá na projekt Kulturní krajina a údolní niva Kosího potoka 17 tisíc korun. Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská dostane na I. etapu úpravy veřejně přístupné venkovní plochy s pískovištěm 12 tisíc korun. „Vlastníci domů se s přispěním radnice rozhodli upravit hřiště, které slouží i veřejnosti,“ upřesnil radní Jan Holický. Na ekologické granty obdržel odbor péče o prostředí celkem 11 žádostí, které projednala komise životního prostředí. Některé žádosti nesplnily požadavky stanovené pro podání žádosti a v souladu se schválenými „Pravidly pro udělování grantu MČ Praha 6 v oblasti ekologických aktivit“ nemohly být komisí posuzovány.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz