www.praha6.cz
email

Prevence na šestce

Již v minulých číslech Šestky jsme informovali o vznikajícím centru služeb zaměřených na prevenci a duševní pomoc, které by mělo být otevřeno v budově bývalých jeslí v Meziškolské ulici. Sídlit zde budou dvě organizace - Fokus a Prev–centrum, z nichž prvně jmenovanou jsme blíže představili v říjnu. Nyní se tedy pojďme podívat i na tu druhou: občanské sdružení Prev–centrum.

Tato nestátní, nezisková organizace již od roku 1997 působí na území města Prahy a středních Čech a v rámci Prahy 6 spolupracuje v současnosti se třinácti základními školami. Zabývá se prevencí a poradenstvím v oblasti drogových závislostí a dalších sociálně patalogických jevů. Program primární prevence je určen dětem 6. až 9. tříd základní školy (12 až 15 let), přičemž každá třída absolvuje v jednom školním roce čtyři bloky primární prevence, tj. 12 vyučovacích hodin. Dva bloky primární prevence probíhají v prvním pololetí školního roku, druhé dva ve druhém pololetí. Program je přizpůsoben běžnému školnímu roku a zapadá tak do kontextu běžného školního života. Se třídou pracuje dvojice lektorů, která ji provází od 6. do 9. ročníku, což umožňuje navázání bližšího kontaktu.

Úkolem lektorů však není pouze předávat informace o drogách, ale hovořit s dětmi o každodenních tématech a o věcech, které je zajímají. Témata jednotlivých bloků jsou proto zaměřena nejen na problematiku drogových závislostí, ale i na rozvíjení komunikativních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a sebejistoty, řešení problémů, zodpovědnosti atd. Nedílnou součástí je i problematika AIDS, gamblingu a náboženských sekt. V celém programu se klade důraz na bezdrogový způsob života.

Do protidrogové prevence je potřeba zapojit i ty, kteří s dětmi pracují a jsou s nimi v kontaktu častěji než lektoři – pedagogy a rodiče. I pro ně Prev–centrum pořádá semináře, neboť jejich úloha je více než významná a i minimální účast na preventivních aktivitách významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu tohoto programu. Pokud vás tato problematika zajímá a chcete o o.s. Prev–centrum získat více informací, naleznete je na internetové adrese: www.prevcentrum.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz