www.praha6.cz
email

O silničním okruhu v Suchdole – přijďte podpořit zlepšení dopravy

Velmi důležitým dnem v otázce dokončení silničního okruhu Prahy bude letošní Mikuláš, tedy 6. prosinec. V aule České zemědělské univerzity v Praze 6 Suchdole bude totiž v 17 hodin veřejně projednávána dokumentace o vlivu této stavby na životní prostředí.

Většina z vás ví, že právě m. č. Suchdol je místem, kudy je dokončení okruhu plánováno. Tento fakt sám o sobě vyvolává dojem manipulace a snahu potlačit možnost objektivity při veřejném projednávání. Aby hlasy nejen Prahy 6, ale i Prahy 7, Prahy 8, Prahy 13, středočeských obcí a celé řady dalších orgánů státní správy a samosprávy zazněly dostatečně silně a abychom nemuseli opakovat historicky neslavně známé rčení: „O nás bez nás“, je k tomu zapotřebí udělat jediné: Být při tom. Pojďme si tedy problematiku okruhu shrnout.

Co to vlastně je silniční okruh?
· Silniční okruhy se budují kolem všech velkých měst na celém světě
· Cílem silničních okruhů je regulovat dopravu a chránit tak město před dopravním přetížením

Výhody silničního okruhu pro Prahu?
· PSO odvede z ulic hlavního města veškerou tranzitní dopravu, navíc pak také část dopravy místní
· Tím se zlepší ovzduší a celková dopravní situace v hl. městě Praze

Jaké jsou uvažované trasy silničního okruhu?
· Varianta suchdolská (J) má 16,4 km a vede od letiště směrem přes obce Horoměřice, Lysolaje a Suchdol a vysoké přemostění Vltavy na Prahu 8, kde se napojuje u obce Březiněves na radiálu Cínovecká
· Varianta severní (Ss) je dlouhá 25,2 km a vede ve zhruba dvojnásobné vzdálenosti od Prahy směrem více na sever, nad obce Statenice a Únětice, přes Řež, případně ještě výše až na Kralupy n/Vlt.

Proč Praha 6 prosazuje variantu J přes Suchdol? 
· Hledání jakékoliv další trasy odlišné od plánované trasy J odsouvá výstavbu minimálně o 3–5 let, a to mnohonásobně zhorší dnes již krizový stav dopravní situace nejen v Praze 6, ale v celém hlavním městě
· Posunutím realizace okruhu se posouvá i výstavba Břevnovské radiály, což opět zhorší dopravní situaci na území m. č. Praha 6, 7 a 8
· Varianta J je o téměř 10 km kratší než srovnávaná severnější varianta Ss a z toho jednoznačně vyplývá, že na menším počtu ujetých kilometrů auta vyprodukují méně nebezpečných zplodin do ovzduší
· Varianta J sníží v Praze 6 intenzitu dopravy až o 50 procent na nejvytíženějších komunikacích (Evropská, M. Horákové, Korunovační, aj.), což naopak u varianty Ss nelze očekávat
· Varianta J je jediná, na které se dosud shodly absolutně všechny návrhy tras silničního okruhu již od roku 1937 
· Varianta J bude procházet m. č. Suchdol zahloubeným tunelem a plocha nad ním bude zatravněná. Dopad na životní prostředí bude díky ekologicky řešenému odvětrání tunelu a protihlukovým opatřením minimální
· Z hlediska ekologického jsou obě srovnávané varianty J a Ss realizovatelné. Všechna ostatní hlediska včetně ekonomických (např. i dlouhodobá spotřeba pohonných hmot) jednoznačně zvýhodňují variantu J

Pro občany, kteří se budou chtít tohoto setkání zúčastnit, je zajištěna speciální autobusová doprava.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz