www.praha6.cz
email

Poděkování domovu

Po šesti letech pobytu v Domově důchodců v Šolínově ulici zemřela obyvatelka domova, naše vzdálená příbuzná Marta Vaněčková. Se jmenovanou jsme se průběžně stýkali, a tím jsme měli možnost důvěrně se seznámit s celým životem v domově panujícím. Se vzornou odbornou péčí, jak ošetřovatelskou, tak lékařskou.

Citlivý přístup kolektivu k obyvatelům žijícím ve fázi smutné reality života a vzhledem k jejím ubývajícím silám a celkově ochabující vitalitě spolu s vlídným prostředím, jsou tím největším přínosem. Dobré klima vytváří moudré a organizačně na úrovni zvládnuté vedení ředitelky paní Kalhousové. Jsme přesvědčeni, že je vhodné uvedené hodnoty, realizované kolektivem v nelehkém prostředí vyzdvihnout, vyslovit všem obdiv, uznání a poděkování.

Libuše a Miloš Vaněčkovi

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz