www.praha6.cz
email

Projekt Rozvoj lidských zdrojů - osvěta a poradenství

se zaměřením na oblast hl. města Prahy.

Poskytujeme:

  • Bezplatné sociální a právní poradenství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti (u nás v poradenském centru po-st: 9 – 12, 13 – 15 hod.)
  • Řešení případové agendy, právní pomoc
  • Specializovaný trénink pro osoby se záznamem v rejstříku trestů (od dubna 2006)
  • Osvětové semináře a kurzy v předvýstupních odděleních věznic a v nevládních organizacích v regionu (od dubna 2006)
  • Mentorská činnost – individuální přímá práce mentorů s klienty (od června 2006).

Pro koho: lidem, kteří mají trvalý pobyt či se dlouhodobě zdržují nebo pracují v Praze a jsou znevýhodněni na trhu práce: propuštění vězni, lidé bez domova, osoby předčasně opouštějící školu, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé ohrožení diskriminací na základě příslušnosti k etnické menšině, na bázi pohlaví, sociálního postavení, zdravotního hendikepu, atd.), též státní instituce i nestátní organizace poskytující pomoc těmto lidem.

Kdo: Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, Ženské domovy, 150 00 Praha 5, č. dveří 228 (metro B, stanice Anděl, výstup směr Ženské domovy), www.helcom.cz, %%MAILTO("rlz@helcom.cz")%% .

Kontaktní osoby: Mgr. Jitka Hrušková, sociální pracovnice, %%MAILTO("jitka.hruskova@helcom.cz")%% , tel.: 296 526 445, Mgr. Miroslav Krutina, vedoucí projektu, %%MAILTO("miroslav.krutina@helcom.cz")%% , tel.: 257 003 500.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz