www.praha6.cz
email

Nové byty se chystají, privatizace bude pokračovat

Kromě již v lednovém čísle Šestky zmíněných bodů nová koncepce bydlení přináší i další návrhy na řešení špatného technického stavu značné části bytových domů, zmiňuje se o nutnosti pokračování privatizace a o výstavbě dalších bytů.  

Podle koncepce bude náprava neutěšeného technického stavu bytového fondu možná pouze tehdy pokud budou srovnány rozdíly cen mezi vybraným nájemným a výdaji potřebnými na kvalitní údržbu. Koncepce proto navrhuje co nejrychleji odstranit regulaci nájemného, nicméně připouští, že se takto může dít pouze s ohledem na uvolňování cen energií, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování rodinných rozpočtů. 

Pro zlepšení v oblasti bydlení je podle koncepce důležité rovněž uvažovat o dalších etapách privatizace. Po dokončení prodeje domů na základě již schválených privatizačních etap sice klesne rozsah obecního bytového fondu pod 20 %, nicméně bude žádoucí v prodeji dále pokračovat. Ovšem s podmínkou „nepřipustit zásadní ohrožení nezbytných sociálních funkcí v oblasti bydlení.“ Znamená to, že obec si ponechá určité procento bytů právě pro sociální účely a navíc bude podle potřeby prosazovat výstavbu dalšího bydlení pro seniory.

Výstavba nových bytů se týká ale i tzv. mladých manželství. Jedním z bodů koncepce je totiž i zvýšení dostupnosti bydlení na území m. č. Praha 6. Proto je nezbytně nutné připravovat v souladu s územním plánem co nejrychleji vhodné pozemky, vypracovat strategii zabezpečení investiční bytové výstavby na pozemcích m. č. Praha 6 a připravit program realizace střešních nástaveb a půdních vestaveb. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz