www.praha6.cz
email

Nový kabát na Petřinách

Základní škola Petřiny-sever byla další v pořadí, která si vyžádala investici do rekonstrukce.

Poté, co zde bylo před dvěma lety zrekonstruováno hřiště, bylo nutné vybudovat ještě zázemí v podobě šaten, opravu si vyžádala střecha i otopný systém a škola byla navíc zateplena. To vše financovala městská část Praha 6 částkou 7,4 milionu korun.

ZŠ Petřiny-sever byla poprvé slavnostně otevřena 29. srpna 1961. Na stavbě se tehdy podíleli nejen zkušení architekti – zejména pak hlavní stavitel ing. Benda, ale i obyvatelé Petřin. Na začátku měla škola 28 tříd, 6 oddělení školní družiny a školní klub. 

Dnes na ZŠ Petřiny-sever převzali a zavedli nový model vyučování nazvaný „Začít spolu“, kdy je především rozvíjena žákova schopnost samostatného a zodpovědného jednání i schopnost pracovat ve skupině. Škola nabízí celou řadu nepovinných předmětů i kroužků pro volný čas. Pro rodiče je vydáván informační bulletin, pravidelně jsou organizovány projekty a slavnosti, kde spolupracuje celá škola. Ve škole pracuje žákovský parlament, který má možnost ovlivňovat chod školy, funguje schránka důvěry. Žáci II. stupně mají možnost se věnovat rozšířené výuce výtvarné výchovy a základům uměleckých řemesel. Realizace výtvarných nápadů a prezentace jejich výsledků je jedním z hlavních programů školy. 

Přestože dnes počet dětí v populaci klesá, zájem rodičů umisťovat své děti do této školy jde naopak nahoru. Za poslední tři roky se počet dětí na ZŠ Petřiny-sever zvýšil o 130.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz