www.praha6.cz
email

Z minulých století - Zlatnice neboli Šipkapas

Zahnete-li na začátku Soborské ulice na Hanspaulce podél zahrádkářské kolonie do šáreckého údolí, míjíte zprava rozpadající se ruinu bývalé usedlosti a hostince Zlatnice. V dobách své slávy se budova dostala nejen do literatury (román K. H. Strobla Šipkapas), ale i na stránky xenofobně zaměřeného „DEJVICKÉHO A BUBENEČSKÉHO OBZORU“, který vyjadřoval nálady části společnosti v poválečném období

Usedlost „Zlatnice“. V Dejvicích máme německý ostrov, rolnickou usedlost „Zlatnice“, jejímž majitelem jest Němec Schmidt a nájemcem také Němec Kutschera. Výměra usedlosti činí asi 70 měr orné půdy. Z této orné půdy nebylo ani za války, ani teď, kdy obilí se rekviruje, ani zrnko odvedeno! Naopak – každý rok dostane usedlost ještě 15–20 metr. centů obilí na semeno. Státní úřady vypočetly, že z jedné míry pole musí býti odvedeny 3 q obilí – usedlost „Zlatnice“ měla by tedy odváděti asi 200 metr. centů obilí. Neodvádí-li však ničeho a naopak dostává ještě příděl 15 q na semeno, znamená to pro stát ztrátu přes 200 q obilí na této jediné usedlosti! Kdo je vinen tímto stavem? Máme zde hospodářskou radu, máme socialistické obecní zastupitelstvo – co brání těmto institucím, aby na majitele nebylo učiněno trestní oznámení, případně aby vedení usedlosti bylo vzato těmto neschopným, státu nepřátelským lidem z rukou?! – Upozorňujeme na tato neuvěřitelná fakta p. starostu Zavadila, který opravdu snaží se… budiž to k jeho osobní chvále konstatováno – aby docílil nápravy všude tam, kde na zlořády je upozorněn. – U této usedlosti je také hostinec, navštěvovaný Němci. V tomto hostinci neplatí policejní hodina, hosté se tam beztrestně a veřejně vysmívají všemu českému, a když v noci rozpáleni truňkem a velkoněmeckými písničkami vyjdou na vzduch, ohrožují jednotlivé české chodce. – Jsme žádostiví, jak dlouho bude se ještě těšiti tento německý ostrov zvláštní pozornosti a protekci úřadů. Letos asi jistě ještě, neboť nájemce usedlosti nezasil ani zrnka ozimu, ač okolní rolníci všichni svá pole oseli. 
„Obzor“ č. 7 ze dne 24. 1. 1920

Na pohlednici ze soukromé sbírky ing. E. Lederera je zachycena Zlatnice (Schipkapass) v roce 1913 (nahoře). Z další dobové pohlednice se vedle kolorovaného záběru usedlosti usmívají Osman Pascha se Sulejkou. Tak byli německými studenty – nejčastějšími návštěvníky tamní restaurace – nazýváni Mořic Milde a Anna Mildová, kteří vlastnili Zlatnici od roku 1879.

Jan Zavřel

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz