www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201302.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Cvičení Seniorfitnes na další adrese

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý

Lednové sněhové radovánky

Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí

Dopravu na Evropské omezí sanační práce

S+H uvede nové představení a pozastavuje petici

Dejvické vystavuje historii

Nejmenší toulavý divadelní cirkus na Ladronce

Světový den ledvin nabízí bezplatná vyšetření

Semafor chystá komedii o blanických rytířích „Bude to legrace,“ říká Václav Kopta

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé

Zemřel malíř Holub

Pétanque i v zimě

Na Petřinách otevírají cestu k nejstarším občanům

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni

www.bezbarierova6.cz usnadní lidem cestu

Bufet v budově úřadu funguje jako tréninkové pracoviště

Masopustní průvod letos půjde z kopce

Prezidentské volby v Praze 6

Myslbekova ulice v rekonstrukci

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce a nabírá žáky do dalšího ročníku

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje, vznikne nová zastávka

Hvězdičky znovu září v NTK

Zemřel čestný občan Oldřich Kulhánek

Zápisy dětí do mateřských škol jsou již v únoru

Zápisy dětí do mateřských škol v Praze 6 začínají již v únoru. Pro přijetí do všech školek platí jednotná kritéria, která zohledňují zejména trvalý pobyt v Praze 6. Rodiče mohou hlásit děti i do více školek najednou.

Zápisy do mateřských škol v letošním roce začínají s téměř měsíčním předstihem oproti předchozím letům. Přihlášky spolu s evidenčními listy si rodiče v mateřských školách vyzvednou již 12. a 13. února a do zvolené mateřské školy je vrátí 26. nebo 27. února. „Posunutím termínu reagujeme na žádosti rodičů, kteří i v případě nepřijetí dítěte do školky mají dost času situaci řešit a poohlédnout se například po jiném zařízení,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. 

Mateřské školy budou mít možnost přijmout od září na uvolněná místa cca 800 dětí. Stejně jako v předchozích letech očekávají ředitelky značný zájem o umístění dětí. Nově proto stanovily jednotná kritéria přijetí dětí pro všechny školky v Praze 6. Shodné jsou i termíny vyzvedávání a odevzdání zápisových listů. „Věřím, že takto nastavená kritéria povedou k větší objektivitě při přijímání dětí,“ říká starostka Marie Kousalíková a dodává, že pravidla pro přijetí neurčuje městská část, ale dohodly se na nich ředitelky školek po vzájemných jednáních.

Nejdůležitějším hlediskem v těchto společných kritériích je trvalý pobyt v MČ Praha 6, další kritérium zohledňuje vyšší věk dítěte a třetí základní hledisko upřednostňuje celodenní docházku dítěte před polodenní. Větší šance na přijetí je i v případě, že školku již navštěvuje sourozenec. Plnění kritérií se boduje, přijaty jsou děti s vyšším počtem bodů. Při shodném bodovém vyhodnocení žádosti o přijetí budou použita doplňující hlediska, například zda je zaměření konkrétní mateřské školy pro dítě vhodné. „S kritérii pro přijetí do školek, která jsou pro všechny stejná, se mohou rodiče seznámit v mateřských školách a na webových stránkách škol,“ vysvětluje radní Balatka. Školky přednostně přijímají pouze děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Za tyto děti navíc rodiče pobyt ve školkách podle zákona po dobu 12 měsíců neplatí.

Vybírat lze z více školek

Novinkou letošních zápisů do školek je, že si rodiče mohou podat přihlášku do více školek najednou. Při zápisu pak obdrží kromě evidenčního listu také zápisový list. V případě přijetí dítěte do dvou nebo více školek rodiče odevzdají ve stanovené lhůtě zápisový list v jimi vybrané školce. „Zápisový lístek slouží k tomu, aby bylo možné jednoznačně a co nejrychleji vyhodnotit duplicitně přijaté děti. Odevzdáním zápisového lístku do zvolené školy bude zřejmé, kterou žadatel zvolil, a v dalších školách se uvolní místo jiným zájemcům v pořadí,“ vysvětluje radní Balatka. „Systém přijímání dětí do školek se díky zápisovým listům výrazně zjednoduší. Navíc díky elektronickému zpracování zápisových listů bude velmi přehledný,“ upozorňuje radní.

Praha 6 je zřizovatelem 31 mateřských škol, které navštěvuje více jak 2 800 dětí. Za posledních deset let se kapacita míst ve školkách zvýšila téměř o 50 procent oproti roku 2001. Další navyšování kapacity městská část připravuje až v příštím roce. V letošním roce dojde k výstavbě nové, modulové MŠ Meziškolská v Břevnově pro 112 dětí. Během léta dojde k demolici staré budovy.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy

✖ Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne přihlášku a evidenční list ve vybraných  MŠ ve dnech 12. 2. 2013 a 13. 2. 2013 v čase stanoveném ředitelkou MŠ, případně formulář stáhne z www.jakdoskolky.cz

✖ Dětský lékař v evidenčním listu potvrdí, zda se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.

✖ Vyplněné dokumenty podepsané zákonnými zástupci dítěte odevzdá žadatel do mateřské školy, případně do více škol, v době od 26. 2. do 27. 2.2013 v čase stanoveném ředitelkou MŠ. Při odevzdávání žádosti o přijetí je nutno předložit platný průkaz totožnosti žadatele k ověření trvalého bydliště a rodný list dítěte.

✖ V MŠ obdrží rodič (zákonný zástupce) potvrzení o zápisu a zápisový list.

✖ V době od 5. 3. 2013 do 20. 3. 2013 zveřejní mateřské školy výsledky zápisu vyvěšením seznamu přijatých dětí (pod kódovým označením).

✖ Zápisový list odevzdá rodič v termínu 19. 3. a 20. 3. 2013 v době od 13 do 17 hodin ve vybrané mateřské škole. V případě, že zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v tomto termínu, bude uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií. 

✖ Informace o mateřských školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství nebo na portálu www.jakdoskolky.cz. Další informace k zápisu podají ředitelé mateřských škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 555 nebo 220 189 456).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz