www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201206.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Výstava „Mladí umělci Prahy 6“ 10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan ve Skleněném paláci do 24. 6.

Výstava Taras 80 vzpomíná na mimořádného fotografa

Děti, čtete? Ptá se festival literatury a divadla

Žonglpárty na Vypichu

Ples i festival na Hanspaulce

Vlaštovkou hodil 50 metrů

Ceněný double pro SC Strahov

Vítězové na Vítězném náměstí

Od konce války uplynulo 67 let

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Záhony studentů již kvetou

Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Je všeobecně velmi málo známo, že z vlastnictví pozemků plynou kromě práv také jisté povinnosti.

A to nejen udržovat na svém pozemku čistotu a pořádek (dle Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích), ale udržovat v řádném stavu i dřeviny na něm. Vlastníkem dřevin je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. Porost na pozemcích je považován za součást pozemku. Povinnost vlastníka pozemků pečovat o dřeviny na něm je dána zákonem č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992 §7 Ochrana dřevin odst. (2) Péče o dřeviny. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody dokonce uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Povinnost péče o dřeviny je uložena pouze vlastníkům pozemků, nikoli také nájemcům, pozemků, takže povinnost péče o dřeviny váže i ty vlastníky, kteří pozemky pronajali.

Ti mohou tuto povinnost smluvně přenést na nájemce, za její plnění však přesto jako vlastníci odpovídají.

V případě, že vlastník o dřeviny na svém pozemku dostatečně nepečuje a neudržuje je v řádném stavu je to posuzováno jako správní delikt a porušení zákona č.131/2000 Sb.,o hl.m. Praze, v platném znění a je možné udělit vlastníkovi zákonnou sankci, která podle může činit u fyzických osob až 100.000,- Kč a právnických osob až 500.000,- Kč.

Pokud neošetřovaná dřevina navíc způsobí škodu nebo újmu na zdraví, vztahuje se na vlastníka pozemku obecná úprava odpovědnosti za škodu dle Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na území městské části jsou pravidelně v jarním období přistavovány nejen kontejnery na biodpad, do kterých mohou občané dřevní hmotu odkládat. Odpad ze zahrad a pozemků lze umísťovat i do velkoobjemových kontejnerů, které jsou určeny nejen na domovní, ale i rostlinný odpad.

Občané mohou celoročně využívat k likvidaci rostlinného odpadu i sběrné dvory na území městské části: Proboštská 1, Drnovská 18, Nad lávkou, areál SK Aritma, Jednořadá 2124, Moravanů 2670.


Majitelé pozemků by se například měli starat i o keře, které zasahují do dopravního značení a přerůstají do chodníku.

Řešením je kontakt s vlastníkem na místě v momentě zjištění závadného stavu. Pokud není doma, následuje písemná výzva k zajištění nápravy s uvedením lhůty. Pokud není ohrožena bezpečnost, jde zpravidla o třicetidenní lhůtu. Pokud ani v tomto případě vlastník nekoná, nechává se zásah provést firmou s tím, že úhradu vynaložených nákladů lze požadovat po vlastníkovi pozemku. Dalším řešením je podnět správci komunikací, kterým je ve většině případů TSK, aby zajistil viditelnost dopravního značení.Další problematika neudržovaných pozemků se týká přerostlé trávy, v jejímž důsledku je zvýšen výskyt alergenů v ovzduší. To se řeší rovněž písemnou výzvou podle zákona o rostlinolékařské péči.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz