www.praha6.cz
email

Přehled článků čísla 1/2002

Pamětní deska pro zachování paměti národa
Zakladatelé Československého státu Dr. Karel Kramář, Dr. Alois Rašín a František Sís mají opět svou pamětní desku.

Pražské usedlosti obrazem i slovem
„Pražské usedlosti jsou určitou zvláštností příměstského osídlení. Protože jde velmi často o stavby postavené při někdejších vinicích, užívá se pro ně někdy i přívlastku viniční… Dlouhodobé neudržování a nezájem uživatelů v minulých dobách či nedostatek peněz na jejich údržbu přivedly některé tyto objekty na pokraj zkázy. Pokud bychom připustili, aby jejich zánik probíhal i nadále, nebyl by ani obraz Prahy úplný…“

Na vycházky nejraději do Šárky, na Vítězném náměstí nejlépe informační centrum
Vánoční stan ožil již koncem listopadu, kdy v něm byla zahájena a po šest dní otevřena výstava rozvojových programů nazvaná Praha 6 na prahu III. tisíciletí. Radnice Prahy 6 chtěla občanům přiblížit změny, které se na této městské části udály za posledních deset let, ale také projekty, které by zde měly či mohly do budoucna vzniknout.

Dnové noví přicházejí
Předvánoční dejvické oslavy tradičně zahájené mikulášskou nadílkou a pohádkou ve stanu na Vítězném náměstí už třetím rokem přinesly do dětských očí radost a úsměv. Dospělým pak možnost alespoň na chvilku se zastavit tu při pohádce, tu ve chvíli vánočních koncertů pěveckých sborů jednotlivých šestkových základních škol anebo při večerních koncertech laděných do semaforských, bigbítových, folkových či meditativních tónů.

Tatran Střešovice si získává jméno a vítězí ve florbalu
Jednou z největších tělovýchovných jednot na Praze 6 s dlouholetou tradicí je Tatran Střešovice. Kromě tradičních sportů jako je volejbal či házená, rekreačních sportů, tenisu, aerobiku pro ženy a dalších aktivit se zde v poslední době začíná velmi prosazovat i sport poměrně mladý – florbal.

Za výlety v lednu
Hora, ze které se kouří – zvláštnosti vrchu Boreč v Českém středohoří.

Aby duše i tělo jedno byly…
Celoroční péče o děti s epilepsií, alergiemi, nadváhou, případně s ortopedickými problémy nebo v poúrazových stavech či o malé diabetiky, je náplní práce Společenství harmonie těla a ducha (SHDT), které sídlí v Bubenečské ulici na Praze 6.

Skvělá družina Na Dlouhém lánu
Rodiče dětí ze školní družiny Na Dlouhém lánu slýchají od svých dětí často větu: „Mami, proč jdeš tak brzo?“. Družinu tu navštěvují v hojném počtu i žáci čtvrtých tříd, zdrží se klidně až do páté hodiny, a ti starší, kteří již do družiny nechodí, zajdou alespoň občas na návštěvu.

Ohlédnutí za rokem 2001
Jako by přestávaly platit známé fyzikální zákony. Čas, ten neúprosný měřič našich skutků, jako kdyby běžel čím dál rychleji a my se skoro nestačili ani nadechnout. Rok je znovu u konce a další už tluče na vrátka. Stihli jsme toho dost? Anebo nás stále někde tlačí bota, nedá nám spát svědomí, že si s sebou opět neseme nějaký dluh? Snad může alespoň trochu napovědět naše letmé ohlédnutí…

České technice jsou bezmála tři století
„Svrchujmenovaný Willenberg dvanácte osob - šest stavu panského, štyry ze stavu rytířského a dva ze stavu městského instruovati a vyučovati se dovoluje.“

Gymnazijní Symposion učí diskutovat i přemýšlet
Na Gymnáziu Jana Keplera se konal již pátý ročník diskusního setkání Symposion 2001, určený studentům středních škol a gymnázií České i Slovenské republiky.

Žáky procvičila „Zlatá myš“
Základní škola J. A. Komenského je zaměřena na počítače, počítačovou výuku má dokonce v osnovách od 3 třídy. Snad právě proto uspořádala tato škola pod vedením učitelek Růžičkové a Vyhlídalové soutěž nejen mezi svými žáky, ale i mezi dalšími školami celé Prahy nazvanou Zlatá myš. A i přesto, že nakonec vyhrála ZŠ Na Uhelném trhu z Prahy 1, soutěže podobného typu hodlá pořádat i nadále.

Poutní kaple se probouzejí k životu
První kaple stojící na Dlabačově poblíž hotelu Pyramida a připomínající poutní cestu z Lorety do Hájku byla slavnostně odhalena po své rekonstrukci několik dní před vánočními svátky za přítomnosti starosty Pavla Béma a místostarostů J. Trnkové a J. Vihana, převora břevnovského kláštera P. Siostrzonka, faráře Dubce, architekta J. Mužíka, ak. sochaře M. Koláře a ak. malíře P. Hampla, kteří se na rekonstrukci podíleli, a dalších osobností.

Kamery pokrývají stále více míst Prahy 6
Již celkem třináct kamer bude od poloviny ledna sledovat dění na Praze 6. V rámci městského kamerového systému zaměřeného na pouliční kriminalitu tak Praha 6 patří mezi městské části s nejhustší sítí kamerových stanovišť.

Téměř dvanáct hodin vášní kolem silničního okruhu
Výkřiky, pískot, tleskání a další rozvášněné projevy provázely setkání občanů, zástupců ministerstva životního prostředí, představitelů magistrátu, některých pražských městských částí a obcí sousedících s Prahou a zástupců občanských sdružení při projednávání EIA k vedení silničního okruhu. I přes rozbouřenou atmosféru, která se protáhla do páté hodiny ranní však z projednávání nevzešel žádný závěr, který by jednoznačně vedl k rozhodujícímu verdiktu.

Hotel Praha se bude nabízet v přímém prodeji
Po ukončení výběrového řízení na prodej Hotelu Praha, z něhož nevzešel žádný vítězný kupec, se zastupitelstvo městské části Praha 6 rozhodlo vyřešit otázku prodeje jiným způsobem. Formou přímého prodeje se bude nadále snažit získat kupce na hotel včetně společnosti Hotel Praha, a. s., a dalších souvisejících aktiv.

Na Norbertově se už dostavělo – děti se těšily nejvíc na tělocvičnu
Nečekaným ruchem a velkým zájmem ožila jednoho prosincového sobotního odpoledne Základní škola Norbertov. Stalo se tak u příležitosti slavnosti ke 110. výročí založení školy a zároveň otevření nové přístavby, na kterou jak učitelé, tak žáci i jejich rodiče netrpělivě čekali.

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Jaké poznatky máte ze setkání občanů při projednávání EIA k silničnímu okruhu, kde se zvažovaly varianty J a Ss?
  • Vyplynulo z této veřejné diskuse vůbec něco, co by ukazovalo jakým směrem se vydat?
  • Co tedy bude nyní následovat?

Praha 6 už „jede“ podle nového rozpočtu
Těsně před Vánoci byl velkou většinou zastupitelů přijat návrh rozpočtu pro rok 2002. Stejně jako v minulosti i letos tak Praha 6 nebude žít v obtížích rozpočtového provizoria. Rozpočet počítá s celkovým objemem v rekordní výši 760 milionů korun, přičemž více jak třetinu zdrojů tvoří prostředky uspořené v minulosti. I letos se nepočítá s přijetím žádného úvěru.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz