www.praha6.cz
email

ZUŠ Nad Alejí konečně v novém

Základní umělecká škola v Praze 6, nyní s ředitelstvím Nad Alejí 28, ukončila na přelomu roku řadu stěhování a úprav svých prostor. Zatímco výtvarníci, dramatici a varhaníci zahajovali už druhý školní rok v dříve rekonstruované budově V Šáreckém údolí 38, převážná část hudebního oboru opustila učebny na Břevnově a zakotvila v ulici Nad Alejí, kde se dělaly úpravy především během prázdnin.

I pavilon s malou částí výtvarného a dramatického oboru v Brixiho ulici se podařilo vymalovat a taneční sál v ulici Hládkov doznal přeměnu topení. Po mnoha letech má tedy více než tisíc dětí a mladých lidí z Prahy 6 a z okolních obcí lepší prostředí pro hudební, výtvarné, dramatické a taneční aktivity. 
Mladí výtvarníci a dramatici mají V Šáreckém údolí a v Brixiho ulici upravené speciální prostory – ateliéry kresby, grafiky, modelování a zkušebny divadelní tvorby. V „Šárce“ jsou také místnosti pro počítačovou grafiku, hru na akustické varhany a učebny, kde děti využívají keramické pece, hrnčířský kruh, malířské stojany a grafické lisy. Vedle varhanního sálu se vyučuje hra na další hudební nástroje. 

Avšak hlavní část hudebního oboru spolu s vedením školy teď najdete na Petřinách, Nad Alejí 28. V této nově vymalované budově s opravenou střechou může mládež provozovat hru na hudební nástroje a zpěv, menší děti se seznamují s hudbou v přípravné hudební výchově.

Také výtvarná, dramatická a taneční přípravka pro předškolní děti a žáky prvních a druhých ročníků základních škol nechybí na ostatních pracovištích. Mnoho školáků si najde na některé ze čtyř adres této umělecké školy to své umění, které zde bude dále pěstovat.

Tomáš Braun
 zástupce ředitelky ZUŠ

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz