www.praha6.cz
email

Pro budoucí montážní haly rada stanovila jasné podmínky

V souladu s územním plánem vzniknou do budoucna v oblasti mezi úsekem silničního okruhu a zástavbou v Ruzyni namísto uhelných skladů montážní a skladové prostory, tzv. Karlovarský Business Park.

S tímto záměrem souhlasí nejen místní občané, kteří v tom vidí možnost vzniku nových pracovních míst, ale také rada m. č. Praha 6, která však svůj souhlas při posuzování dokumentace EIA o vlivu tohoto projektu na životní prostředí podmínila splněním několika zásadních podmínek. Podle rady je totiž třeba ve fázi územního řízení nutné specifikovat způsob využití a druh lehké výroby ve skladových a výrobních prostorách, v nichž stejně jako v jiných prostorách areálu nesmí být skladovány či vyráběny chemikálie nebo toxické látky. Stavba dále nesmí znemožnit zástavbu na pozemcích, které s areálem souvisejí. Bude také nutné dořešit napojení na MHD.

Z hlediska ochrany ovzduší si rada vymínila vytvoření zpevněných bezprašných komunikací, konkretizování rozsahu demolic a předjednání trasy při odvozu zeminy, která nesmí vést směrem do centra. Podle rady by naopak v tomto případě měla být v maximální míře využita železniční doprava. Budoucí stavebník bude navíc povinen organizačně zajistit využívání veškerých stavebních strojů a provádění demoličních prací tak, aby probíhaly pouze v denní době, v případě odpadů bude muset upřesnit jejich jednotlivé druhy a v případě kontaminace zemin nad stanovené limity provést sanaci pozemku a přebytečný materiál ze stavební činnosti odvážet a likvidovat, respektive recyklovat. Na staveništi také nesmí být skladovány látky škodlivé vodám. Splaškové odpadní vody je nutné odvádět do splaškové kanalizace a následně do čistírny odpadních vod a zabezpečit objekty a místa tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdy.

V případě nezbytného kácení stromů či dřevin bude muset stavebník doložit nejen jeho rozsah, ale zároveň ho kompenzovat náhradní výsadbou minimálně stejné hodnoty a provést po obvodu areálu výsadbu stromů s velkou korunou v dostatečně širokých pásech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz