www.praha6.cz
email

Spalovna kalů na ostrov nepatří

Rady šesté a sedmé městské části nesouhlasí s tím, aby kalové hospodářství bylo nadále na Císařském ostrově jako součást nové čistírny odpadních vod.

Její rekonstrukci v květnu odsouhlasil městské zastupitelstvo. Obě radnice nechtějí, aby se v budoucnu na ostrově likvidovaly kaly jakýmkoli způsobem. „Chápeme nutnost vyřešit definitivní podobu čistírny odpadních vod ve vazbě na požadavky ochrany vod a životního prostředí. Nicméně umístění kalového hospodářství na Císařském ostrově odmítáme. Proto vítáme, že město zadá ke zpracování variantní řešení kalové koncovky,“ zdůvodnila místostarostka Prahy 6 Jaroslava Trnková. Zastupitelstvo Prahy zadalo radě hlavního města úkol zpracovat nejméně dva oponentní posudky ke koncepci kalového hospodářství z hlediska technologie. Dále zpracovat návrh likvidace kalů mimo areál rekonstruované čistírny a vyhledat variantu výhledového umístění čistírny mimo Císařský ostrov, stejně jako vyřešit dopravní napojení přístupu k areálu čistírny z více stran. Obě městské části zároveň požadují, aby jim důležité materiály vztahující se k této problematice byly předloženy ještě před projednáním v orgánech hlavního města.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz