www.praha6.cz
email

Rozpočet s přebytkem

Hospodaření Prahy 6 za loňský rok skončilo s více jak 25 milionovým přebytkem. Vyplývá to ze zprávy o plnění rozpočtu za rok 2000, kterou po obsáhlé rozpravě schválili zastupitelé na svém dubnovém zasedání.

Rozpočet, který na konci roku dosáhl skutečných příjmů větších jak 646 milionů korun, tak již poněkolikáté skončil kladným výsledkem. Praha 6 se tak může pochlubit tím, že není zatížena žádnými dluhy, poslední úvěry byly předčasně splaceny již před dvěma lety. 

Jak ale upozornil správce obecních financí, místostarosta Tomáš Chalupa, „vždy je třeba odlišovat, zda jsme peníze ušetřili proto, že jsme žili hospodárněji a levněji, nebo proto, že jsme něco neudělali, ač jsme mohli.“ Na toto téma také probíhala diskuse mezi zastupiteli jak na dubnovém zasedání, tak při jednáních rozborových komisí a finačního výboru. Přebytek hospodaření zůstane Praze 6 do příštích let a nebude státem odčerpán.

Z hlediska příjmů vykázala Praha 6 největší výběr oproti plánu u pobytového poplatku, a také u příjmů z úroků. Největší část rozpočtu představuje podíl na tzv. živnostenské dani – víc jak 280 milionů. 

U výdajů bylo i loni největší položkou školství, následované vnitřní správou. U vnitřní správy ale došlo i k největším úsporám. Ze seznamu investic byly realizovány především dvě největší akce za uplynulá léta, a to dům s pečovatelskou službou Šlejnická a dům střednědobého bydlení Vinička II., plných třicet procent všech investic pak směřovalo do školství.

Součástí zprávy o plnění rozpočtu byla i informace o výsledku hospodářské čin-nosti Prahy 6 v objemu srovnatelném s rozpočtem. I ta skončila kladným číslem – hrubým ziskem skoro 120 milionů korun. Vzhledem k rozsáhlé reorganizaci celé agendy hodnotil auditor výsledek s výhradou, přičemž již v lednu přijala rada opatření k nápravě.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz