www.praha6.cz
email

Radní Prahy 6 požadují začlenění výstavby metra do územního plánu

Další a důraznější krok učinila městská část Praha 6 v otázce výstavby metra na letiště, když její rada schválila návrh na pořízení změny územního plánu hl. města Prahy. Pokud by tento návrh byl schválen zastupitelstvem hl. m. Prahy, v podstatě by to již znamenalo, že se s metrem v územním plánu začne počítat.

„Náš názor na výstavbu rychlodráhy je stále stejný, tedy záporný. Jednoznačně preferujeme metro, protože se domníváme, že lépe obslouží trasu, kterou bude projíždět. Proto jsme schválili tento návrh a věříme, že projde i na zastupitelstvu hl. města. Je ale nutné počítat s tím, že schvalovací procedury jsou zdlouhavé, takže na pořad jednání se to dostane nejdříve koncem tohoto roku,“ vysvětluje radní Jan Winkler. K tomuto rozhodnutí se svou podporou připojuje i občanské sdružení Chceme metro, ne rychlodráhu, které zároveň vyjádřilo radost z toho, že městská část Praha 6 učinila tento významný krok k realizaci metra na letiště a tím i k eliminaci rychlodráhy.

Rada zároveň vyjádřila nesouhlas s dokumentací EIA, tedy zprávy o vlivu stavby na životní prostředí. Záporné stanovisko přijala Praha 6 mimo jiné proto, že předložená dokumentace sice obsahuje srovnání dvou variant – metra a rychlodráhy – ale vyhodnocena je pouze jedna, a to právě rychlodráha. Městská část proto požaduje doplnit dokumentaci o posouzení varianty metra. Zároveň ve svém stanovisku poukazuje na skutečnost, že v dokumentaci není jednoznačné začlenění rychlodráhy do pražské integrované dopravy. Proto nelze rychlodráhu považovat za srovnatelný dopravní prostředek s metrem. Další výtky pak rada měla k nedostatečně zpracované hlukové a rozptylové studii, a také nesouhlasí s tvrzením, že nedojde k prokazatelnému zhoršení akustické situace v daném území. Poukázala zároveň na to, že v blízkosti plánované tratě se nacházejí biokoridory, které budou provozem rychlodráhy značně ovlivněny. Realizací rychlodráhy dle předložené dokumentace dojde podle rady na Praze 6 ke zhoršení životního prostředí podél budoucí trasy.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz