www.praha6.cz
email

Co vlastně přinesla živnostenská novela?

Snad každý z nás zaznamenal velkou mediální diskusi v souvislosti s novelou obchodního a živnostenského zákoníku, a to na téma označení firmy a zrušení běžně užívaného pojmu „obchodního jména“. Při této příležitosti bych rád uklidnil podnikatele – fyzické osoby, že obchodní zákoník ve svých tzv. přechodných ustanoveních říká, že průkazy živnostenského oprávnění vydané ke dni účinnosti zákona, tj. k 1. lednu t. r., znějící na obchodní jméno fyzických osob nepozbývají platnosti a nemusí být uvedeny do souladu s §8 a násl. obchodního zákoníku. 

V praxi to znamená, že pokud to zvlášť nestanovuje zákon, vše zůstává při starém. Záleží pouze na rozhodnutí podnikatele, zda chce být obchodní firmou a zapíše se do obchodního rejstříku. 

Pokud tak do konce června neučiní, živnostenská oprávnění i nadále zůstávají v platnosti, avšak podnikatel není tzv. obchodní firmou a není proto povinen mj. zavést podvojné účetnictví. Veškeré právní úkony je však povinen činit pouze a výhradně pod svým jménem.

Dnem 1. 3. 2001 ovšem také uplynula jednoroční lhůta, kdy podnikatelé byli povinni doložit živnostenskému úřadu stanovené konkrétní doklady, nutné pro pokračování provozování některých živností. V případě, že doklady ve lhůtě předloženy nebyly, je živnostenský úřad povinen živnostenské oprávnění zrušit. Mnoho podnikatelů svým povinnostem v termínu nedostálo, proto byly již v průběhu března v souladu se zákonem zahájeny první případy správních řízení, směřujících ke zrušení příslušného živnostenského oprávnění. Velmi mnoho podnikatelů opomnělo doložit také doklad vlastnického nebo jiného práva k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno sídlo právnické osoby nebo místo podnikání u fyzických osob (pokud je odlišné od bydliště). Živnostenský zákon také nově např. stanoví, že podnikatel v uváděném místě podnikání a sídle je povinen zajistit přijímání písemností.

Tímto ale peripetie pro podnikatele nekončí. Může za to mj. vládní nařízení č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví závazný seznam oborů živností volných. Těm podnikatelům, kteří nemají název předmětu podnikání (volnou ohlašovací živnost) na živnostenském listu v souladu s názvem uvedeným v citovaném nařízení, bude v průběhu tří let průkaz živnostenského oprávnění po projednání s živnostenským odborem nahrazen novým živnostenským listem dle nové právní úpravy. Transformačním úpravám se tak nevyhne např. oblíbená obchodní živnost „Koupě zboží za účelem…“, která může být rozčleněna na více samostatných živnostenských listů.

Snad jedinou příznivou zprávou je, že převážná většina úkonů prováděných v souvislosti s novelou citovaných zákonů je osvobozena od správních poplatků. 

Milan Svítek
vedoucí živnostenského odboru

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz