www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Listopadové zastupitelstvo rozhodovalo mimo jiné o dvou velkých tématech: pokračování privatizace a dostavbě Vítězného náměstí. Jaký je tedy v těchto dvou otázkách posun a co lze očekávat?
  • Zmiňme nyní dostavbu Vítězného náměstí...
  • Jak bude Praha 6 postupovat, aby tento záměr naplnila?

Listopadové zastupitelstvo rozhodovalo mimo jiné o dvou velkých tématech: pokračování privatizace a dostavbě Vítězného náměstí. Jaký je tedy v těchto dvou otázkách posun a co lze očekávat?

Začněme privatizací. Po několika letech, kdy byly dokončovány předchozí privatizační etapy, mohu potvrdit, že zastupitelé městské části rozhodli o pokračování privatizace, schválili kritéria pro zařazení bytových domů do procesu privatizace, zároveň novelizovali zásady pro prodej, které například stanoví, za jakých podmínek se bytový dům privatizuje, komu se privatizuje, v jakých cenách, jaké jsou platební podmínky, jak je možné splácet kupní cenu atd. Zároveň schválili první skupinu sedmnácti bytových panelových domů a dvaadvaceti domů s malým počtem bytových jednotek k prodeji v první fázi. Jednání na zastupitelstvu bylo velmi věcné a rozhodnutí o pokračování privatizace bylo učiněno napříč všech politickým klubům. Já si tedy dovolím touto cestou všem zastupitelům poděkovat.

Zmiňme nyní dostavbu Vítězného náměstí…

Po deseti letech uvažování, jakým způsobem vyřešit proluku s nesmírně atraktivním pozemkem v severovýchodním kvadrantu Vítězného náměstí, kde je v současné době známé tržiště, zastupitelé rozhodli, že tato část bude dostavěna do původního urbanistického plánu zpracovaného ještě profesorem Engelem. A zároveň, že bude tento lukrativní pozemek zastavěn polyfunkční administrativní budovou.

Jak bude Praha 6 postupovat, aby tento záměr naplnila?

Městská část jako vlastník pozemku nejprve vyhledá strategického partnera, který zorganizuje architektonickou soutěž. Po zpracování architektonických plánů bude vítězem této soutěže vybrán dodavatel stavby. Pak by měla být zahájena samotná stavba, na jejímž konci by měl stát moderní administrativní objekt. Ten bude přibližně z jedné poloviny vlastnit úřad a budou v něm nabízeny veškeré potřebné služby radnice pro občany Prahy 6 a v druhé části objektu budou komerční funkce. Za velmi důležité považuji, aby se občané Prahy 6 mohli vyjádřit, jaký typ služeb by si na Vítězném náměstí v budoucí radnici kromě těch nezbytných přáli. V rámci výstavy rozvojových programů „Praha 6 na prahu 3. tisíciletí“ bude uspořádána anketa, do které vyzývám všechny občany Prahy 6, jimž záleží na budoucí tváři Vítězného náměstí, aby se do ní zapojili.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz