www.praha6.cz
email

Zastupitelstvo dalo zelenou další privatizaci

Na zářijovém zastupitelstvu byl při projednávání bodu dalšího postupu privatizace mimo jiné zrušen seznam domů z roku 1997, podle kterého domy v něm obsažené nebylo možné privatizovat. Schválena možnost privatizovat domy s počtem bytů menším než pět.

V seznamu starém čtyři roky bylo celkem 370 domů s asi 4600 byty. Vyjmutí těchto domů z privatizačního procesu se uskutečnilo poté, co tehdejší zastupitelé formulovali celkem 8 důvodů, proč tyto domy ponechat v majetku Prahy 6. Šlo především o důvody sociální, kdy postupně uvolňované malometrážní byty měly být využívány pro sociální účely, důvody ekonomické, rozvojové, technické, kdy například v domě byla umístěna kotelna centrálně dodávající teplo a TUV i okolním domům, v některých domech byly naopak umístěny kryty CO či například kulturní zařízení a podobně.

Zrušením tohoto seznamu se pokoušíme nadále naplňovat zásady bytové koncepce a optimalizovat majetek v držení městské části Praha 6,“ uvedl k tomu starosta Pavel Bém. 

Velká diskuse se pak rozpoutala na téma privatizace domů s malým počtem bytů. Jde o domy, převážně činžovní vily, v nichž je počet bytů pět a méně a původně do privatizace zahrnuty nebyly. Tyto domy však ve větší míře nemají pro městskou část z hlediska finančních příjmů větší význam, naopak jsou ztrátové, proto bude pro městskou část vhodnější je prodat.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz