www.praha6.cz
email

Praha 6 má svůj krizový štáb

Stejně jako v ostatních městských částech i na Praze 6 existuje tzv. krizový štáb, který má za úkol informovat a zabezpečovat občany při vzniku krizových či mimořádných událostí. Tato informace opět nabyla na aktuálnosti v souvislosti se zvýšeným průto-kem ve Vltavě počátkem jara a se skutečností, že tzv. stoletá voda postihla Prahu naposledy v roce 1890.

Za krizovou situaci se přitom považují situace, kdy je možné vyhlásit stav nebez-pečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Mimořádnými událostmi se pak rozumí škodlivé působení sil, které mimořádně ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Do těchto událostí spadají právě i povodně.

K řešení těchto událostí ustavila m. č. Praha 6 krizový štáb, jehož členové se střídají tak, že je zajištěna neustálá dosažitelnost v návaznosti na operační informační středisko krizového štábu hl. m. Prahy,“ říká k tomu člen referátu obrany Úřadu m. č. Praha 6 Vladislav Pivoňka. 

Podle jeho informací připadá na Praze 6 v úvahu několik druhů ohrožení: povodně, požáry a epidemie, technologické havárie objektů skladujících nebezpečné škodliviny a havárie při dopravě s násled-nými úniky těchto škodlivin, požáry objektů skladujících hořlaviny či jiné nebezpečné škodliviny, narušení rozvodů elek-trické energie, vody a plynu či výbuchy plynu v obytných domech nebo závodech.

Občané jsou v takových případech vyrozuměni signálem sirény (trvalý tón po dobu 2 minut), místními kompetentními orgány, hlášením místního rozhlasu, televizí a rozhlasem. 

Důležitá tel. čísla:

150 Hasičský záchranný sbor
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie ČR
220 222 00 Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy (je určeno ke koordinaci postupu záchranných, pohotovostních, odborných a jiných složek k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí v hl. m. Praze při likvidaci mimořádných událostí).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz