www.praha6.cz
email

Co dál s Hendlovým dvorem?

Několikaletý spor o Hendlův dvůr, který panuje mezi vlastníkem dvora firmou Skanska a občanskými sdruženími, se poprvé ve své historii dostal snad o krůček dál. Na úřadu Prahy 6 se totiž koncem ledna sešli zástupci všech stran sporu, navíc za účasti radních i starosty, aby si vzájemně vysvětlili svá stanoviska.

Při schůzce, na které Skanska představila trojrozměrný model „nového“ Hendlova dvora určený k bydlení, v němž nechyběl ani přistavěný krytý bazén, zaznělo mnoho argumentů pro i proti této výstavbě. Jedna z hlavních námitek zástupců občanských sdružení Hendlův dvůr, Společnost Šáreckého údolí a Ateliér pro životní prostředí, se týkala například nevhodnosti umístění bytů v těsném sousedství hřbitova, stejně jako vybudování podzemních garáží, které by podle nich mohly narušit jeho pietní charakter. To však Skanska odmítá s poukazem, že mezi garážemi a hřbitovem zůstává dost volného místa. Za nevhodné označil plány Skansky i zastupitel Michal Tryml, který byl na setkání pozván jako předseda kulturní komise. Ten svůj názor označil za soukromý, ale připouští, že je zde patrně mnoho archeologických památek a výstavbě bude muset předcházet výzkum.Zároveň ale řekl, že vzhledem k velikosti areálu dvora asi nepřipadá v úvahu, aby jej magistrát vykupoval. Návrh na výkup totiž zazněl z úst Karla Čapka ze Společnosti Šáreckého údolí s tím, aby zde vzniklo kulturní zařízení. Zároveň občané vyslovili požadavek na zachování hostince U Matěje. Skanska však, podle slov jejích zástupců, hostinec zrušit nechce, pouze jej hodlá rekonstruovat.

Naopak s výstavbou bytů vcelku souhlasí zástupci občanského sdružení Hanspaulka a několik občanů, kteří bydlí v sousedství hostince a stěžují si na hluk.

„Chtěli bychom zajistit klidné spaní,“ řekla doslova jedna z nich, p. Šimáčková. Architekt Stránský z OS Hanspaulka však poukázal na to, že bylo pozastaveno územní řízení a Skanska vyzvána ke změnám v projektu do 29. 4. Proto je podle Stránského představovaný model bezpředmětný. Své pochybnosti k navržené podobě Hendlova dvora vyjádřil i sám úřad Prahy 6. Místostarostka Jaroslava Trnková upozornila především na to, že úřad vznesl připomínky k dopravnímu řešení vjezdu do dvora z ul. Matějská a naopak doporučil vybudovat příjezdovou cestu kolem obchodního domu Meinl. Starosta Tomáš Chalupa nakonec vyzval ke konání další schůzky po 29. 4., kdy budou vyřešeny připomínky k projektu, kvůli kterým bylo územní řízení přerušeno a zároveň vyjádřil naději, že si snad všichni i přes různé názory přejí tuto kulturní památku zachovat a že se proto najde rozumná dohoda.

Kauza Hendlův dvůr započala ve chvíli, kdy jej koupila původně firma Skanska stav (dnes Skanska) a zveřejnila záměr vybudovat zde byty. Proti tomu se postavilo mnoho místních občanů v obavě, že přijdou o hostinec u Matěje, který je součástí Hendlova dvora. Vzniklo občanské sdružení Hanspaulka, které se ovšem loni rozštěpilo na dvě občanská sdružení – Hanspaulka a Přátele Hendlova dvora. Nicméně obě dál – každé po svém – bojují se Skanskou o zachování Hendlova dvora jako nemovité kulturní památky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz