www.praha6.cz
email

Z minulých století - Občané zámeček nedali

Na podzim roku 1919 spatřil světlo světa projekt ministerstva zemědělství na zřízení pokusných veterinárních ústavů v zámečku Hanspaulka a v bývalé kadetní škole na Hradčanech. Ministerský záměr vyvolal ostré protesty mezi obyvateli i městskou radou a události zachytil i dobový tisk:

Protestní schůze: V úterý dne 16. prosince konala se v hostinci „U zlatého papouška“ v Dejvicích protestní schůze zájemníků proti zřízení diagnostického a serotherapeutického ústavu v usedlosti „Hanspaulka“ v Dejvicích. Schůzi svolala městská rada v Dejvicích a zúčastnili se jí zástupci kanceláře pres. republiky, min. školství a nár. osvěty a hlav. města Prahy. Jednomyslně usneseno protestovati proti zřízení pokusného ústavu na „Hanspaulce“ a proti přemístění archeologických sbírek J. A. Jíry tamtéž uschovaných…
„Obzor“ č. 5 ze dne 27. 12. 1919

Hanspaulka. Na základě protestů všech stran došlých proti zabrání Hanspaulky k účelu zřízení pokusné stanice zvířecí byla příslušnými úřady nařízena komise, k níž pozváni zástupci všech zainteresovaných ministerstev obce pražské a dejvické a jiných korporací. Komise sešla se minulé soboty na Hanspaulce a všemi hlasy proti jedinému hlasu zástupce ministerstva zemědělství se usnesla proti zřízení pokusného ústavu v těchto místech. Máme za to, že po tomto výsledku nebude ministerstvo zemědělství na uskutečnění svého plánu více naléhati, zejména když ministr Prášek výslovně prohlásil, jak jsme už konstatovali, že proti vůli obyvatelstva nechce ničeho podnikati. Doufejme tedy, že tento nesmyslný projekt je načisto pohřben.
„Obzor“ č. 7 ze dne 24. 1. 1920

Zámeček Hanspaulka i sbírky archeologa J. A. Jíry byly tehdy před důsledky nápadu ministerských úředníků ušetřeny. Pohlednice ze soukromé sbírky ing. E. Lederera zachycuje východní průčelí pozdně barokního objektu s terasou, který nechal postavit po roce 1733 Hans Paul Hippman. Starší čtenáři si jistě vzpomenou na stálou archeologickou expozici připravenou z Jírových sbírek. Po 2. svět. válce budova sloužila muzeu hl. m. Prahy, které zde mělo odborné pracoviště pravěkého oddělení a depozitář. V roce 1995 byly sbírky přemístěny do nové budovy ve Stodůlkách a magistrát hl. m. Prahy prodal budovu soukromé firmě.

Jan Zavřel

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz