www.praha6.cz
email

Hotel Praha opět nebyl prodán

I přesto, že se o koupi Hotelu Praha původně ucházelo na 27 zájemců, nakonec ani jeden nebyl úspěšný.

Zastupitelé totiž po zvážení všech nabídek a na doporučení komise, která měla přípravu a prodej hotelu na starosti, doporučili ukončit výběrové řízení, aniž by vybrali jediného kupce. Zároveň se shodli na tom, že je potřeba zpracovat analýzu, jak s hotelem naložit dál.

Po zkušenosti z neúspěšného prodeje Hotelu Praha z minulosti měl být tentokrát nový nabyvatel vybrán na základě výběrového řízení organizovaného městskou částí Praha 6. Ta, v souladu se smlouvou o zajištění služeb a dalších plnění při realizaci prodeje, byla v jednáních s účastníky výběrového řízení zastupována konsorciem společností Squire, Sanders & Dempsey a Healey a Baker. Zároveň byla jmenována komise pro přípravu a prodej Hotelu Praha včetně Hotelu Praha, a. s. 

Současně s nemovitým majetkem byl předmětem prodeje i movitý majetek sloužící jako vybavení hotelu a akcie společnosti Hotel Praha, a. s. 

V souladu se smlouvou a časovým harmonogramem konsorcium zpracovalo marketingový plán a do konce roku 2000 provedlo prezentaci záměru prodeje HP, zaslalo oznámení potenciálním zájemcům, zveřejnilo v tisku inzerci, vedlo řadu osobních jednání, vydalo informační memorandum a informace probíhaly i na mezinárodní úrovni. 

Případní zájemci měli oznámit svůj zájem zúčastnit se výběrového řízení včetně stručné identifikace své osoby formou písemného sdělení nejpozději do 31. 12. 2000 realitnímu zástupci konsorcia. Celkem tehdy bylo registrováno 27 zájemců, přičemž po uplynutí lhůty pro předání soutěžních nabídek zůstaly zájemci čtyři. 

Kupci byli, ale vyhovující podmínky ne 
První ze zájemců – Pražská správa nemovitostí – sice předložil nejatraktivnější platební podmínky a vyhovující bankovní informaci o svých finančních zdrojích, ale nabídl jednoznačně nejnižší kupní cenu, a to 305 milionů korun. 

Zájemce číslo dvě, společnost Union hotel, předložil formálně nejlépe zpracovanou nabídku, ale nikdy nepředložil vyhovující bankovní referenci o svých finančních zdrojích. Navíc minimálně spolupracoval s poradcem pro výběrové řízení a v posledních měsících již s ním žádná jednání neprobíhala. 

U třetího zájemce, společnosti ICC, a. s., který sice nabídl nejvyšší kupní cenu za soubor prodávaných aktiv, a to 690 milionů korun, naopak byly zjištěny nedostatky ve formálním způsobu zpracování nabídky, která tak byla nejhorší ze všech. Nikdy také nepředložil vyhovující bankovní referenci o svých finančních zdrojích, neprokázal tedy, že finanční zdroje fakticky má. 

Poslední ze zájemců byla společnost Y. D. Cohen Ltd., která nabídla sice třetí nejvyšší kupní cenu za soubor prodávaných aktiv ve výši 16 milionů dolarů a po celou dobu výběrového řízení projevovala aktivní zájem a profesionálně spolupracovala s komisí i poradci. Bohužel však setrvala na podmínkách podmíněného zaplacení části jím navržené kupní ceny vydáním územního rozhodnutí na zástavbu části pozemku v areálu Hotelu Praha. 

Jak dál?
 „Přesto, že jsme nevybrali žádného z uchazečů o koupi, nemyslím si, že by bylo možné rezignovat na pokus prodat hotelové zařízení. Tento kategorický názor zastávám velmi pevně a jsem přesvědčen, že nám nezbývá, než učinit další, a to velmi svižné kroky k tomu, abychom se pokusili nalézt ideálního možného kupce. Mojí preferencí, kterou jsem také navrhl zastupitelům, je v této chvíli hledat kupce formou přímého prodeje, i přesto, že to znamená řadu nutných opatření a také posvěcení hl. městem Prahou,“ uvedl k tomu starosta Pavel Bém. On sám považuje za velmi nestandardní, aby „starosta stotisícového města stál v čele pětihvězdičkového hotelu a městská část aby ho provozovala“. 

Otázka jak dál byla otevřena i při diskusi na samotném zastupitelstvu, které zavázalo radu městské části, aby do příštího (prosincového) zastupitelstva vypracovala analýzu, v níž by mimo jiné měl být navržen další postup v otázce prodeje Hotelu Praha. S návrhem na zpracování takovéto analýzy vystoupil jak radní Jan Winkler, který tuto iniciativu předložil s dalším zastupitelem Radko Hájkem, tak zastupitel Michal Tryml, který uvedl: „Bezesporu tento způsob prodeje je potřeba ukončit. Ale myslím si, že bychom měli uložit radě, aby předložila tomuto zastupitelstvu návrh dalšího postupu.“ Všech 37 zastupitelů pak usnesení o ukončení prodeje Hotelu Praha a nevybrání jediného zájemce o koupi včetně vypracování analýzy schválilo.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz