www.praha6.cz
email

I o bezprizorná zvířata musí být pečováno

Podobně jako v předcházejících letech se také v tomto roce bude na městské části Praha 6 pokračovat v odchytu a následné kastraci divokých koček. Toto opatření je nutné z mnoha důvodů, především pak proto, že v některých částech Prahy 6 se kočky množí stále více.

Celkem 120 tisíc korun vynaloží každoročně radnice Prahy 6 na program odchytu a kastraci divokých zvířat na území Prahy 6. Tuto částku také navršují poskytnuté granty neziskovým organizacím, jako jsou útulky pro zaběhnuté a odložené domácí mazlíčky. Program spočívá v odchytu divokých koček a psů, přičemž radnice spolupracuje především s Ústavem na ochranu zvířat v Dolních Měcholupech. „Nejde však o žádné trápení zvířat,“ upozorňuje místostarostka Jaroslava Trnková, do jejíž gesce patří i tato problematika. Postup je asi takový: První podnět k odchytu obvykle podá občan, když upozorní příslušné pracovníky odboru péče o prostředí na výskyt zatoulaného zvířete. Ti upozorní útulek, který vyšle speciální odchytovou službu vyškolených odborníků a ti instalují v inkriminované oblasti klece s lákadly v podobě potravy. Tyto odchytové stanice je pak podle pokynů veterinární služby nutno každé dvě hodiny kontrolovat, aby u chyceného zvířete nedošlo ke stresu. Následuje transport do příslušného zařízení, kde je zvíře pečlivě prohlédnuto zvěrolékařem, je ošetřeno proti vlivu parazitů a dochází ke sterilizaci či kastraci. Stanovena je přitom pětidenní lhůta pro správné zhojení rány po zákroku, u problematických případů to může trvat i déle.

V další fázi je zvíře vráceno opět do původní lokality. „Zpět se zvířata vypouštějí z několika důvodů. Jednak není možné umísťovat stále nová zvířata do útulků vzhledem k jejich kapacitě, jednak pro samotné zdivočelé zvíře by bylo takové „vězení“ psychicky neúnosné. Je také prokázáno, že návraty do míst, kde byla kočka odchycena, zabraňují rozšiřování výskytu zatoulaných koček, neboť si i nadále chrání svá teritoria. Navíc se nemnoží a jsou mírumilovnější," upřesňuje Trnková. Z těchto důvodů se tak zvířata vracejí na místo, kde byla chycena, a to i přes protesty místních občanů. Výjimku tvoří koťata do určitého staří, u kterých je velice pravděpodobné, že pro ně bude nalezen v útulku nový majitel.

Ročně je takto odchyceno a ošetřeno 60 zatoulaných koček, přičemž do této skupiny nepatří zvířata umísťovaná do útulku v Tróji. Tento ústav je financován Magistrátem hlavního města Prahy a sváží se sem výhradně domácí zvířata na přechodnou dobu. Tzn. psi a kočky, jejichž majitelé náhle zemřou nebo jsou dlouhodobě hospitalizováni. Mnohem menším problémem jsou zaběhnutí psi, kteří mají velice často na obojku připevněnou identifikační známku, jež usnadní jejich vrácení původnímu majiteli.

Ivan Bartoš

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz