www.praha6.cz
email

Ohlédnutí za čtyřmi roky volebního období

Čtyřleté volební období zastupitelů Prahy 6, radních i starosty a jeho zástupců končí. Před čtyřmi lety, na začátku roku 1999, bylo radou městské části Praha 6 přijato programové prohlášení, v němž tito zvolení politici přijali určité úkoly a ty se zavázali splnit. Dnes nadešel čas podtrhnout a sečíst účet. Podívejme se proto, jak si naši zvolení zástupci vedli.

Rozpočet a ekonomika
Cílem bylo zabezpečit průkazné, transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky městské části a investovat tak, aby nedošlo k jejímu zadlužení. Zároveň prosazovat postupné snižování závislosti Prahy 6 na hl. městě Praze.
Výsledek:
Objem rozpočtu se během čtyř let zvýšil z necelých 500 mil. Kč na 850 mil. Kč, dluhy byly předčasně splaceny a finanční rezervy jsou téměř trojnásobné. V závislosti na růstu peněz v obecní pokladně se zároveň zvyšovaly investiční výdaje. V roce 2001 tak bylo na investiční akce vydáno celkem více než 172 mil. korun, pro rok 2002 se již počítá s částkou 275 mil. korun. Celkem se na investice v Praze 6 vydalo za celé čtyřleté období více než 755 milionů korun.

Bezpečnost na Praze 6
V programovém prohlášení rady městské části bylo vytyčeno několik priorit: trvat na aktivním působení policistů a strážníků přímo v terénu, podílet se na zlepšování technického vybavení policistů a strážníků, přispět ke stabilizaci strážníků a policistů včetně jejich motivace, napomoci při propagaci jejich činnosti mezi veřejností, zajistit prevenci kriminality, bezpečnost silničního provozu a podílet se na řešení problémů způsobených činností sprejerů.
Výsledek:
Obecně se na Praze 6 snížila kriminalita. Z nulového počtu strážníků – okrskářů v r. 1998 se jejich počet zvýšil na 27, byl spuštěn kamerový sytém, přičemž dnes už Prahu 6 „kontroluje“ 14 kamer a dalších šest se připravuje. Fungovat začal i antisprejerový program a na jaře 2002 bylo zadrženo 16 sprejerů, někteří byli již odsouzeni k veřejně prospěšným pracím.

Z obecního rozpočtu byly policistům darovány či zapůjčeny potřebné prostředky – motocykly, kola, dalekohledy, počítačová technika, byly zřízeny a vybaveny policejní služebny a Praha 6 se podílela i na rekonstrukci operačního střediska pro kamerový systém. V případě nutnosti mají policisté i strážníci možnost pronájmu obecních bytů z kvóty vyhrazené preferovaným profesím. Kvůli bezpečnosti silničního provozu byly instalovány na silnicích převážně u školských zařízení a na nepřehledných místech s přechody pro chodce příčné prahy.

Rozvoj území a doprava
Snahou bylo aktivně se podílet na tvorbě územního plánu Prahy s ohledem na řešení rozvojových lokalit Prahy 6, podpořit dostavbu Vítězného náměstí a spolupracovat na přípravě území pro výstavbu silničního a městského okruhu.
Výsledek:
Městská část projednala do roku 2001 zhruba 108 studií různých projektů, zastavovacích či dopravních studií, některé z nich byly využity pro zadání investičních akcí. Úzce spolupracovala s občanským sdružením při prosazování prodloužení metra z Dejvické až na letiště, iniciovala petici na dostavbu silničního okruhu, jehož část byla v posledních letech realizována (jeho vybudování tzv. suchdolskou trasou se zatím nepodařilo jednoznačně prosadit), přijala rozhodnutí o dostavbě části Vítězného nám. polyfunkční budovou a vyhlásila na to veřejnou soutěž. Podporuje dostavbu vysokoškolského areálu, který dotvoří další část Vítězného náměstí a výstavbu dopravního uzlu Podbaba, započala s rekultivací parku a hřiště na Hadovce a na základě požadavku na řešení ze strany m č. Praha 6 směrem k hl. m. Praze započala výstavba administrativně bytového centra na Bořislavce. Na základě výběrového řízení přijala návrh na vybudování lávky nad Patočkovou ul., postupně řeší problém parkování (viz rozhodnutí o vybudování podzemních garáží v prostoru Kafkova – Wuchterlova), započala s realizací tzv. chodníkového programu (již dokončené chodníky v ul. Národní obrany, ve vysokém stupni přípravy je Verdunská a Bělohorská). Zamítla dočasné rozšíření Karlovarské a naopak podporuje výstavbu břevnovské radiály.

Životní prostředí
V prvé řadě si rada dala za úkol průběžnou obnovu veřejné zeleně a důslednou kontrolu čistoty a pořádku v ulicích a dalších veřejných prostranstvích. Do plánu byly zahrnuty i opravy dětských hřiš̌t, parků a rekonstrukce zelených ploch.
Výsledek:
Obnoveno nebo rekonstruováno bylo asi osm parků či hřišť – např. park a dětské hřiště v Lotyšské ulici, v ul. Pod Ořechovkou (tzv. Strouhalák), park Na bývalém vojenském hřbitově, park s vodovodním domkem ve Veleslavíně, zrealizována byla II. etapa obnovy parku mezi Evropskou a Velvarskou, částečně upraveny byly parky s dětskými hřišti v ul. Na Čihadle a Václavkově, v mnoha sídlištních dětských hřištích byly instalovány nové herní prvky. Realizuje se úprava zelených ploch areálu Ladronka, postupně probíhá obnova stromů v ulicích, je zajištěna běžná údržba zelených ploch, instalovány byly lavičky, odpadkové koše a koše na psí exkrementy (celkem 121 košů). Zajištěn je provoz pěti sběrných dvorů a dvakrát ročně se provádí pravidelný úklid komunikací. Přistavovány jsou pravidelně i sběrné kontejnery.

Školství
Městská část se rozhodla věnovat mimořádnou pozornost oblasti vzdělávání, vybavení škol a jejich obnově stejně jako podpůrným programům, sloužícím jak dětem tak i k dalšímu vzdělávání pedagogů.
Výsledek:
Do školství bylo během čtyř let vloženo 631 milionů korun. Z toho nemalou část tvořily investiční výdaje – jedněmi z největších byly rekonstrukce na ZŠ Norbertov, ZŠ Marjánka nebo nástavba v MŠ Juárezova. Investovalo se také do školních hřiš̌t a sportovních ploch. Každý žák má dnes přístup k internetu. Na některých školách byly otevřeny i třídy s alternativním výukovým programem – waldorská třída, pro příští školní rok třída montessori, funguje zde úspěšně Škola hrou. I přes úbytek žáků dosud nebyla zrušena žádná základní škola.

Zdravotnictví
Cílem bylo zajistit dostupnou a kvalitní lékařskou péči pro celé území Prahy 6 a síť lékáren, převést bývalou polikliniku Pod Marjánkou na m. č. Praha 6.
Výsledek:
Převod polikliniky se prozatím nezdařil, Lékařská služba první pomoci na Vítězném náměstí bude otevřena začátkem listopadu. V Břevnově byla otevřena lékárna s nepřetržitým provozem a průběžně, jak umožňují dohody se zdravotními pojišťovnami, jsou po celém území Prahy 6 doplňovány lékařské ambulantní služby.

Sociální politika
Hlavní myšlenkou byla adresnost pomoci spojená s pochopením potřeb a respektováním obecné poptávky po sociálních službách.
Výsledek:
Otevření Domu s pečovatelskou službou, dva azylové domy s malometrážními byty na Viničce, podpora neziskových organizací působících v sociální oblasti, pronájmy bytů sociálně potřebným občanům, program Zdravá Šestka, zaměřený na využití volného času dětí a mládeže a protidrogovou prevenci, udělování grantů týkajících se sociální oblasti.

Kultura a sport
Programové prohlášení si kladlo za cíl podporovat rozvoj kultury i sportu a dalších zájmových aktivit na Praze 6, které vždy tvořily její nedílnou součást.
Výsledek:
Celkem 22 milionů korun šlo na rekonstrukci Dejvického divadla, v oblasti kultury a sportu jsou udělovány každoročně granty organizacím zaměřeným na tuto oblast, v Pelléově vile se připravuje galerie, lépe využito bylo KC Kaštan, do plánu investic je zařazeno odhlučnění klubu Delta, Praha 6 poskytla azyl dětskému pěveckému souboru Bambini di Praga a rada odsouhlasila záměr na projekt Divadla Semafor v bývalé tančírně Globus. Městská část se podílela i na Všesokolském sletu, organizuje Dětský den i adventní oslavy s bohatým kulturním programem. Podílí se finančními dary na zlepšení podmínek tělovýchovných jednot např. – TJ Tatran Střešovice a TJ Sokol Břevnov-Hradčany, připravuje vybudování víceúčelové sportovní haly na ZŠ Petřiny-jih.

Památková péče a cestovní ruch
Úkolem bylo zajistit ochranu památek a kulturního dědictví na Praze 6.
Výsledek:
Zrekonstruována byla Písecká brána, opraveny byly 3 kaple na poutní cestě z Lorety do Hájku, zhruba 6 milionů korun šlo na některé opravy areálu břevnovského kláštera, rekonstruován byl Toleranční hřbitov v Ruzyni, rekonstruována zvonička ve starých Střešovicích, osvětleny byly kostely sv. Norberta, sv. Matěje na Babě a sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci, městská část se podílí na prosazení zvýšené památkové ochrany významných částí Prahy 6.

Majetková a bytová politika
Přijaté programové prohlášení určovalo ponechat v majetku městské části jen takové množství, o jaké se bude schopna městská část starat to znamená asi 7500 bytů. Dalším cílem bylo i zlepšení správy nemovitostí.
Výsledek:
Proces privatizace stále pokračuje, byly přijaty nové zásady postupu při prodeji obytných domů a zpracována nová pasportizace. Byla uskutečněna reorganizace správcovské firmy SNEO a podepsány smlouvy na správu domů s několika firmami. Podařilo se prodat hotel Praha i s akciovou společností Hotel Praha a. s.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz