www.praha6.cz
email

Bezpečí Bílého kruhu pomáhá

Loni zahájil Bílý kruh bezpečí víceletý program pro pomoc obětem domácího násilí v naší zemi. Dosud byly realizovány tři rozsáhlé projekty: první reprezentativní sociologický výzkum o domácím násilí, vznik telefonní linky DONA s nepřetržitým provozem pro oběti domácího násilí a celostátní osvětová a informační kampaň k domácímu násilí.

Podle přiznané zkušenosti s domácím násilím v roli oběti nebo násilníka je Praha s 22 % (oproti 16 % v celé ČR) regionem s nejvyšším výskytem domácího násilí v republice. V Praze se nejčastěji také odehrává násilí mezi partnery v přítomnosti dětí a přitom se v celé republice 64 % občanů domnívá, že slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí.
Bílý kruh bezpečí poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem trestné činnosti prostřednictvím šesti poraden, v nichž pracují bez nároku na odměnu zejména právníci, psychologové a lékaři. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady a psychologickou podporu. Ve velmi závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti, případně pozůstalé k soudu, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim další potřebné služby.

Bílý kruh bezpečí nabízí obětem trestných činů:
· čas na rozhovor
· právní informace
· setkání s psychologem
· praktické rady a pomoc
· morální a emocionální podporu
· návrat sebevědomí
· rady, jak získat odškodnění a peněžitou pomoc státu

Tel.: 251 511 313, info na: www.bkb.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz