www.praha6.cz
email

Nakolik zůstane Radimova ulice průjezdná?

Ulici Radimovu provázejí změny. Již v loňském roce zde byly v jedné části namontovány zpomalovací prahy, nedávno byl pro změnu zatarasen první boční vjezd do této ulice z Patočkovy. Důvodem je podle občanského sdružení Radimova údajný nárůst projíždějících aut touto komunikací, která tudy volí přímější cestu z centra na Petřiny a naopak a zejména pak směrem na Kladno.

Již na počátku tohoto roku bylo nedávno založeným občanským sdružením Radimova iniciováno setkání, při němž nám byly předloženy jejich požadavky,“ říká k tomu místostarostka Jaroslava Trnková. Některé z těchto požadavků pak podle jejích slov akceptovány byly, viz právě například zpomalovací pruhy v místech, kde mimo jiné přecházejí děti do školy, některé ne. „My jsme navíc nechali zpracovat projekt, který se jmenuje Opatření vedoucí ke zklidnění ulice Radimova. K mému údivu však zástupci sdružení měli k tomuto projektu značné výhrady,“ vysvětluje dále Trnková. Na otázku proč vlastně zazněly výtky k projektu, uvedl předseda sdružení Karel Tietze, že studie řešila pouze malou část z dané problematiky, nebrala v úvahu celou oblast a především neřešila hlavní problém, tj. snížení intenzity dopravy. „Po značné kritice, které byla tato studie podrobena na schůzi našeho občanského sdružení, byla s Úřadem m. č. Praha 6, s představiteli dopravního inspektorátu Policie ČR a Útvarem dopravního inženýrství Praha dohodnuta následující opatření: bude vypracována urbanistická studie celé oblasti, bude zrušeno vyznačení ulice Na Větrníku jako hlavní (bude zavedena přednost zprava), bude posouzena obdobná úprava i v ulici Radimova, další retardéry budou instalovány v ulici Na Větrníku u křižovatek s ulicemi Stamicova a Myslivečkova a bude zakázáno přímé odbočení z ulice Patočkovy do ulice Radimovy (do její nejspodnější části vedoucí okolo parku Kajetánka). Všechna tato opatření mají stanovené příslušné termíny, které samozřejmě budeme pečlivě sledovat,“ dodává Tietze.

Uzavření Radimovy v její spodní části, které je už zrealizováno, však vidí poněkud sporně právě Ústav dopravního inženýrství, který toto zaslepení nedoporučil. Podle jeho vyjádření totiž spodní část Radimovy, kde stojí hodně zaparkovaných aut, neodpovídá šířkou obousměrnému provozu, který by zde po zmíněné úpravě musel nastat, aby auta mohla nejen zajet do ulice, ale také z ní vyjet. Tento argument však ze strany občanského sdružení nebyl akceptován.

Poněkud mne překvapuje stálá nespokojenost sdružení, jehož členská základna je asi 50 lidí. Je třeba vzít v úvahu, že i když Radimova a potažmo ulice Na Větrníku nejsou přímo hlavními tahy, přesto jsou to komunikace, které zde byly postaveny proto, aby po nich jezdila auta. A nelze je zcela uzavřít,“ zdůrazňuje Trnková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz