www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Při projednávání otázek kolem privatizace se na zastupitelstvu opět objevily názory, že domy, které byly slíbeny k privatizaci, se neprivatizují. Můžete objasnit, jaký je současný stav?
  • Tady ale existoval jakýsi seznam…
  • To znamená?

Při projednávání otázek kolem privatizace se na zastupitelstvu opět objevily názory, že domy, které byly slíbeny k privatizaci, se neprivatizují. Můžete objasnit, jaký je současný stav?

Na Praze 6 bylo od roku 1993 k dnešnímu dni zprivatizováno přibližně 600 bytových domů, které tvoří více než 40 % původního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřeného m. č. Praha 6. Tato privatizace probíhala v šesti etapách a dnes mohu zkonstatovat, že 6. etapa s výjimkou asi jen dvaceti bytových domů byla dokončena. U zmíněných dvaceti domů probíhají soudní spory, my ale předpokládáme, že budou dořešeny mimosoudní cestou a dohodou se zástupci bytového družstva nejpozději do poloviny roku 2002. Privatizace na Praze 6 probíhala podle schválených pravidel, která vycházela ze zásad doporučených a schválených hl. m. Prahou, nicméně tyto zásady ponechávaly na výběru městské části, které bytové domy do procesu privatizace zařadí a které nikoliv.

Tady ale existoval jakýsi seznam…

V minulosti byl vytvořen seznam asi 150 bytových domů, které se nikdy privatizovat neměly. Městská část však byla podrobena kritice, proč právě tyto domy se nebudou privatizovat, s poukázáním na to, že se jedná o určitou nespravedlnost. Koncepce bytové politiky, schválená 6. 11. 2001, tento seznam zrušila. Dále řekla, že privatizace na Praze 6 bude nadále pokračovat a uložila radě a příslušným odborům, aby zpracovaly nové zásady pro privatizaci a provedly tzv. pasportizaci.

To znamená?

Dokonalé zmapování bytového fondu s ohledem na 1) technický stav, 2) vložené náklady a investice v uplynulých letech a 3) s ohledem na nezbytně nutné náklady, které buď obec anebo v budoucnosti nový vlastník v případě privatizace bude muset v každém případě do daného domu investovat. Na základě této pasportizace byla vypracována ekonomická analýza nákladovosti a výnosovosti jednotlivých domů a tento materiál se stal nezbytným podkladem pro posuzování, zdali ten či onen bytový dům může nebo nemůže být do procesu privatizace zařazen. Poprvé v historii privatizace na Praze 6 tak bylo do výběru konkrétního domu k privatizaci zařazeno objektivní měřítko. To považuji za zásadní. Znamená to také, že privatizace dále probíhá podle těchto objektivních kritérií, s tím, že za poslední 4 měsíce bylo zprivatizováno 38 panelových domů, 37 bytových domů s malým počtem bytových jednotek a 15 klasických činžovních domů ve staré zástavbě. Tyto domy byly již zprivatizovány na základě provedené pasportizace.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz