www.praha6.cz
email

Zemřel skvělý odborník i člověk

Dne 18. 1. 2002 nás opustil vedoucí Odboru péče o prostředí Ing. arch. Zdeněk Kalbáč.

Odešel od rozdělané práce, kterou měl rád a jíž se plně věnoval. Byl člověkem, který snad ani nemohl mít nepřátele. Byl odborníkem na svém místě, pracovníkem, který má nápady i sílu a vytrvalost je prosazovat. Byl vedoucím se zodpovědným přístupem k řešení problémů, úkolů a i stížností, s nimiž odbor přicházel do styku, a které jsou v náplni jeho práce. Byl chápajícím vedoucím, který při řešení otázek personálních vycházel z hluboké znalosti věci. Uměl rozlišovat věci podstatné od nepodstatných a měl rád tuto městskou část, kde vyrostl, kterou dobře znal a chtěl jí sloužit. Odešel člověk laskavý, z jehož úst i projev nespokojenosti a pokárání byl spíše vlídnou výzvou ke kvalitnějšímu plnění povinností. A přesto, nebo snad právě proto, se všichni snažili, aby s nimi byl spokojen.
Jeho soudy a názory na řešení vycházely z hluboké odborné znalosti problematiky a ze snahy po řešení problému. Nebyl mužem velkých gest. Byl nenápadný v projevu, pracovitý a skromný.

Děkuji mu za vynikající spolupráci, pochopení a pomoc při řešení odpovědných úkolů v oblasti životního prostředí a dopravy v Praze 6, děkuji mu za to, s jakou vervou až do konce svého života tyto úkoly řešil. Nikdy na něj nezapomenu.

Za vedení městské části Praha 6
Jaroslava Trnková, místostarostka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz