www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • S novým školním rokem přichází i jedno nepříjemné téma: drogy ve školách. Co tedy chystáte v rámci protidrogového programu Zdravá šestka-Pro 6?
  • O co přesně jde?
  • Co tedy školy nabízejí?

S novým školním rokem přichází i jedno nepříjemné téma: drogy ve školách. Co tedy chystáte v rámci protidrogového programu Zdravá šestka-Pro 6?

Program protidrogové prevence založený na komunitě je velmi originálním pokusem o komplexní a systematické řešení složitého společenského jevu. Projekt Zdravá šestka se snaží získat pod jednu hlavičku co nejvíce různorodých aktivit. Jeho cílem je propojit preventivní působení školských zařízení, volnočasových a sportovních oddílů a klubů a církevních institucí za podpory obce a klíčových organizací, působících v oblasti výchovy, sociální, zdravotní, ale i za podpory podnikatelského sektoru na Praze 6. Program byl zahájen letos a v jeho rámci již proběhla řada akcí: např. divadelní představení pro mládež Starci na chmelu s doprovodnými protidrogovými aktivitami, ale také cílené protidrogové působení v 6., 7. a 8. třídách základních škol. Nyní přidáváme další díl do společné mozaiky programů Zdravá Šestka, zaměřený právě na podporu využívání volného času.

O co přesně jde?

V průběhu prázdnin byla vypsána dvě grantová řízení: první se týkalo organizací, které budou nabízet cílené alternativní aktivity pro tzv. rizikovou mládež a děti, druhé směřovalo ke školám na Praze 6, kde by finanční prostředky byly využity na realizaci školních protidrogových programů. V obou grantových řízeních bylo celkem předloženo více než 50 programů a značná část z nich vypadá velmi slibně. Především pak šestkové školy mají nyní v oblasti protidrogové prevence šanci se dostat přece jen o kousíček dál a my doufáme, že se to odrazí také v pevných protidrogových postojích dětí a mládeže.

Co tedy školy nabízejí?

Například v projektu ZŠ Hanspaulka se předpokládá vzdělávací kurz pro pedagogy prvního stupně, který by měl být určitým „návodem“, jak na prvním stupni primární prevenci realizovat. Počítá také s účastí odborných lektorů v rámci jednodenních programů, organizovaných přímo touto školou. ZŠ Petřiny sever nabízí zážitkový kurz pro problematické děti, zaměřený na asertivní jednání, rozvíjení komunikace, ale i sebepoznání či schopnost čelit vrstevnickému tlaku, nejrizikovějšímu faktoru při šíření drog. A do třetice gymnázium Jana Keplera připravuje program rozvoje osobnosti studenta právě se zaměřením na prevenci negativních společenských jevů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz