www.praha6.cz
email

Na ZŠ Interbrigády se ekologie nebojí

Naopak. Je to jedna ze základních škol, která se na ekologické programy intenzivně zaměřuje.

Již několik let spolupracuje se sdružením „Tereza", které je v této činnosti napojeno na různé mezinárodní organizace a projekty. Tyto přírodovědné a ekologické programy nenásilně doplňují učivo přírodopisu, chemie, fyziky a dalších předmětů.

Účastní se jich jak žáci 1. stupně, tak vyšších ročníků a společně se svými učiteli odesílají získaná data do zahraničí, kde je vyhodnocují odborníci a monitorovací stanice, s nimiž sdružení Tereza spolupracuje. Nedávno to byl například program „Kyselé deště“, kdy žáci 9. ročníku na podzim 2001 měřili kyselost (pH) dešťů. Měření byla doplněna o hodnoty teploty ovzduší, množství dešťových srážek a o hodnoty čistoty ovzduší.

Žáci si tak nejen prakticky ověřovali poznatky z přírodovědných předmětů, ale také měli možnost podle dovezených vzorků porovnávat pH dešťů z různých lokalit, odkud přijíždějí do naší školy,“ říká k tomu ředitel školy Jindřich Kitzberger.

Ekologie však podle jeho slov není jen monitorování životního prostředí, a tak se škola snaží v žácích pěstovat také povědomí o praktických možnostech, jak přírodě pomoci, a vést je k ekologickému chování v každodenní praxi. Výchovně vzdělávací program, zaměřený na třídění a recyklaci odpadů, je pro učitele i provoz školy sice náročný, výsledky však rozhodně stojí za to. „Tak například již více než deset let žáci organizují sběr starého papíru a mají právo rozhodnout, jak naložit se získanými financemi. Každým rokem se jedná asi o 30 000 kg starého papíru, což představuje částku asi 18 000 Kč. Děti tak svojí vlastní činností přinesly škole přibližně 180 000 Kč,“ vysvětluje ředitel. Jak ale zdůrazňuje, nejde jen o získané peníze. Žáci totiž sběrem nejen chrání stromy, ale učí se přitom znát hodnotu lidské práce a námahy, odpovědnosti za životní prostředí i svoje rozhodování, a učí se i základním prvkům demokracie, když rozhodují na půdě žákovské rady o využití peněz.

V tomto školním roce se škola zkusila zapojit do dalšího ekologického programu „Krabičky“ , jehož cílem je sběr, recyklace a další využití kartonových obalů od nápojů. Zájem o přírodní vědy ale povzbuzuje škola u žáků i jinak: v učebně přírodopisu je řada terárií s želvami, hady i ještěry. A v nejbližší době se plánuje modernizace učeben přírodopisu a chemie.

Velká pozornost je věnována i dalším programům: například prevenci sociálně patologických jevů či zajímavým projektům, jako je třeba akce „Historie kráčí ulicemi“ pro žáky 6. tříd.

Rodiče, kteří by měli zájem o tuto školu, si mohou napsat o podrobnější  informace a přihlášku na adresu školy, a to i e-mailovou skola@interbrigady.cz. Přihlášky, které budou také rozesílány na všechny školy v Praze 6, je nutné odevzdat do konce dubna.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz