www.praha6.cz
email

Schůzka přinesla výsledky

Investor projektu Terasy Červený Vrch – společnost Skanska – vysázel 8. listopadu na rozšířené zelené ploše v ulici Egyptská dvě břízy, jeden javor, jeřáb a větší množství různě velikých lískových keřů. O den později byla tato plocha oseta travními semeny.

Celkové náklady na rozšíření zelené plochy činí v současnosti přibližně 200 000 korun a práce se realizují plně v souladu se schváleným územním rozhodnutím. V navazující ulici Arabská se v rámci projektu Terasy Červený Vrch počítá s vysázením dalších pětadvaceti až třiceti stromů a ostatní zeleň bude vysázena přímo na území projektu Teras.

Nová výsadba se mimo jiné uskutečnila krátce poté, co proběhla schůzka mezi zástupci firmy, občanským sdružením Červený Vrch a představiteli úřadu m. č. Praha 6. Tato schůzka byla svolána na podnět starosty Pavla Béma, který ji přislíbil občanům na říjnovém setkání (Šestka informovala). V jejím průběhu vznesli zástupci občanského sdružení několik požadavků, mimo jiné například na řešení možnosti dopravního obchvatu stavby či na instalování dopravního značení, včetně dopravního značení parkování pro invalidu. Zároveň byla přednesena i stížnost na kácení zeleně a požadavek na měření hlučnosti a prašnosti, které by měl zajistit úřad městské části prostřednictvím hygienické stanice. Podle výsledků hygieniků se pak sdružení hodlá obrátit na úřad m. č. Praha 6 se žádostí o výměnu stávajících oken za plastová v těch domech, které jsou v oblasti zvýšeného hluku.

Vedoucí odboru výstavby Petr Malotin při této příležitosti informoval o provedeném místním šetření státního stavebního dohledu, jehož předmětem byla kontrola provádění stavby. Podle jeho informací je postup stavebních prací v souladu se stavebním povolením a stavba pokračuje podle schváleného harmonogramu.

Starosta po skončení schůzky, na které bylo mnohé vyjasněno, přislíbil, že je kdykoliv připraven svolat v přípa-dě potřeby další schůzku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz