www.praha6.cz
email

Účet za loňský rok skončil vysokým přebytkem

I přesto, že výdaje za loňský rok přesáhly částku 600 milionů korun, výsledek finančního hospodaření za rok 2001 vykazuje přebytek ve výši cca 44 milionů Kč. Mimo jiné k tomu přispěl i nečekaný nárůst z poplatků, např. ze psů, z užívání veřejných prostranství, z ubytování, stejně jako nárůst v oblasti vlastních daňových i nedaňových příjmů. Celkově je příjem vyšší o 10 %, než se původně v rozpočtu pro rok 2001 plánovalo.

Svědčí to o zdravém finančním hospodaření městské části. Zastáváme názor, že finanční politika městské části je velmi konzervativní a snažíme se ty prostředky šetřit, jak je to možné. Výsledkem je přebytek rozpočtu, nezadlužená městská část a relativně zdravé finanční hospodaření,“ řekl k tomu místostarosta Tomáš Chalupa, odpovědný za finance.

Rozpočet původně počítal s příjmy ve výši 637 mil. korun. Jejich výše se však nakonec vyšplhala až na 701 mil. korun.

V případě výdajů pak bylo dosaženo úspor, takže celkové plnění rozpočtu výdajů na to, co všechno městská část opravovala nebo platila ze svých prostředků, dosáhlo částky 97 % schváleného rozpočtu.

Největší část výdajů tvořily investice do školství, které dosáhly částky 180 mil. Kč, což je téměř 30 procent celého rozpočtu. Do zdravotnictví a sociální oblasti se vložilo 80 mil. Kč (13 procent), do městské infrastruktury a rozvoje obce přišlo téměř 65 mil. Kč (10 procent) a na oblast kultury a sportu přispěla městská část částkou zhruba 54 mil. Kč (9 procent).

Jak uvedla předsedkyně finančního výboru Marie Kousalíková, přebytek se stane zdrojem peněžních fondů, které se posléze v dalších letech používají ve financování rozpočtových výdajů. „Roční bilance dopadla skvěle. Svědčí to nejen o tom, že umíme ušetřit, ale také, že umíme získat peníze z příjmů, což je důležité. Doufám, že se nám takto povede i v dalších letech,“ dodala Kousalíková.

Základní při hodnocení výsledků hospodaření za uplynulý rok, je podle místostarosty Chalupy otázka, zda nevyčerpané prostředky vyplývají z nerealizace akcí, nebo ze skutečných úspor. Podle jeho názoru v tomto případě převážila spíše druhá varianta, nicméně podle něj určitě existují akce, které by bylo dobré realizovat už loni. „Musíme si ale uvědomit, že radnice je investorem jako každý jiný. Představa, že v září, kdy dostáváme první relevantní údaje o vývoji daní, najednou do plánu zařadíme a zrealizujeme další stavební akce, je naivní. Tak jako kdokoli jiný potřebujeme pro každou akci stavební povolení, a to nezískáme ze dne na den,“ vysvětluje Chalupa, který rovněž zodpovídá za investiční politiku Prahy 6. Proto se radnice snaží investiční akce připravovat v předstihu, aby je bylo možné realizovat hned, jak budou finanční prostředky k dispozici. K výsledkům hospodaření se vyjadřoval i kontrolní výbor. I ten nad výsledky hospodaření vyjádřil ústy svého předsedy René Pekárka spokojenost, i když s určitým ale. „Chtěl bych s uspokojením konstatovat, že finanční hospodaření městské části se v uplynulém roce vyvíjelo pozitivně, lépe než jsme na začátku roku 2001 předpokládali. Došlo i k zvýšení kvality rozborů hospodaření jednotlivých oblastí městské části, ale samozřejmě kontrolní výbor, právě proto, že je kontrolní, našel některé oblasti, kde se městská část může ještě zlepšit. A to je úkol pro rok 2002,“ dodal.

Mnohamilionový přebytek hospodaření nepropadá, ale zůstává Praze 6 do dalších let a není ani zdaněn. Díky relativně dobrému vývoji financí se tak Praha 6 může na konci volebního období chlubit ze skoro dvakrát tak velkého rozpočtu jako před čtyřmi roky. Přesto ale Chalupa nemůže parlamentu odpustit zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní. „Způsob povinné solidarity s chudšími obcemi je podle mého názoru nehorázný. Poměr mezi penězi, které naši občané platí státu, a penězi, které se na šestku skutečně vrátí, je propastný,“ rozčiluje se Chalupa.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz