www.praha6.cz
email

ZŠ Hanspaulka - etikou ke zdravému životu

ZŠ Hanspaulka je další školou, ve které je od tohoto školního roku nová ředitelka – ing. Marie Pojerová. A s jejím příchodem čekají školu také určité novinky.

„Určitě nemám v úmyslu něco zde měnit nějak revolučně, protože moje předchůdkyně školu vedla skvěle,“ říká k tomu paní ředitelka Pojerová, „ale několik novinek již uvádíme do života.“ Škola je připojena k internetu, chystá se modernizace a rozšíření počítačové učebny. V nejbližší době bide otevřena knihovna, která bude sloužit výuce. K této výuce, dále jako studovna a půjčovna v odpoledních hodinách. I zde bude k dispozici počítač. Jde nám totiž o to, aby se práci s počítačem a internetem naučily všechny děti. Některé z nich doma počítač nemají a internet nemohou běžně používat. Proto jsme využili projektu Planeta internetu, kde se začátečníci zdarma proškolili. 

Základní škola Hanspaulka byla postavena v roce 1932 původně jako chlapecká obecná škola a později začaly školu navštěvovat také dívky. Škola se tehdy rozšířila o několik provizorních pavilonků, vytápěných uhlím, které sloužily až do roku 1994. Obtížná situace byla vyřešena půdní vestavbou, kdy přibylo deset nových tříd a tři kabinety. Tam, kde stávaly pavilonky, je dnes moderní stavba s jídelnou a družinou. 

Podle slov ředitelky nemá škola výraznější jednostrannou profilaci, nicméně od ostatních škol se odlišuje tím, že se zde vyučuje nepovinně předmět etika. „Tu zavedla ještě paní ředitelka Mgr. Šuvarská a podle mého názoru to byla skutečně výborná myšlenka,“ říká k tomu M. Pojerová. Děti se v rámci hodin etiky již od první třídy učí správným postojům k ostatním, poznávají samy sebe, učí se komunikovat. Osvojují si pravidla správného chování, poznávají životní hodnoty, učí se poznávat, co je dobré a zlé. V etice jsou obsaženy i prvky křesťanské výchovy. Výuku náboženství pak škola nabízí v mimoškolních aktivitách. „Ani na jazyky a sport nezapomínáme. Anglický jazyk vyučujeme od třetí třídy, druhý jazyk si mohou děti zvolit od sedmého ročníku. Letos poprvé vyjedou žáci sedmých až devátých tříd do Anglie, aby se v jazyce ještě více zdokonalili. 

„Pro sport a tělesnou výchovu jsme neměli nejlepší podmínky, přesto má u nás sport zelenou. Pořádají se sprotovní dny a odpoledne, které jsou určeny všem, a již tradičně žáci naší školy dosahují v rámci obvodu dobrých výsledků. situace se výrazně zlepšila díky starostlivosti úřadu m. č. Prahy 6 – od letošního roku můžeme využívat nádherné víceúčelové hřiště, které je darem nejen pro naše děti, ale i děti z okolí a také dospělé,“ říká dále paní ředitelka. V tomto školním roce zde proběhl experiment – tělesná výchova prožitkem. Děti si mohly v přírodě vyzkoušet disciplíny, při nichž musely překonávat nejen zaludnosti lanových drah, ale i samy sebe. Prožívaly tak škálu pocitů, včetně obav, nejistoty i radosti a pýchy nad svým výkonem. To samozřejmě slouží k posílení vlastní sebedůvěry. „Vlastně jsme tento experiment začali zkoušet v rámci protidrogové prevence a myslím, že je to jeden z nejúčinnějších způsobů,“ konstatuje ředitelka. 

Škola by se chtěla stále více otvírat veřejnosti, zapojovat rodiče žáků do dění kolem školy a nabízet možnosti i pro ostatní. Na Hanspaulce neexistuje žádné kulturní centrum, snad by se jím v budoucnu mohla stát škola. Zatím se tu konají akce pro děti i dospělé, jako je Hanspaulské dovádění, Akademie ke Dni matek, Den otevřených dveří, pouť k Mezinárodnímu dni dětí, a tak zde zažívají radostné chvíle děti se svými rodiči i mimo vyučování. 

Jednou z myšlenek, které by paní ředitelka chtěla realizovat, je rozšířené vyučování přírodovědných předmětů a ekologie. „Pro všechny cíle, které si klademe, je důležitý dobrý a nadšený kolektiv, který na hanspaulské škole máme a který je otevřen všem – dětem, rodičům i novým kolegům.“

Petra Levá
zástupkyně ředitele ZŠ

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz