www.praha6.cz
email

Průzkum: Působení radnice je vnímáno kladně

Lepší stav zeleně, školství, informování o činnosti radnice i bezpečnosti – tak hodnotí většina občanů Prahy 6 činnost radnice od roku 1998. Podle průzkumu nezávislé agentury STEM, která v květnu oslovila vzorek víc jak pěti set občanů naší městské části, má radnice podporu i v dobudování Vítězného náměstí a dostavbě silničního okruhu. Jednoznačně pozitivní je i celkové hodnocení současného politického vedení radnice – plných 61% občanů je s její činností spokojeno.

Průzkum měl za cíl zjistit, jak hodnotí veřejnost Prahy 6 uplynulé čtyři roky a jakou podporu mají některé cíle, které hodlá Praha 6 uskutečnit v letech následujících. Z odpovědí dotazovaných, kteří byli osloveni prakticky ve všech katastrech Prahy 6, tedy v Břevnově, Bubenči, Dejvicích, Hradčanech, Liboci, Ruzyni, Střešovicích, Veleslavíně i Vokovicích, vyplynula převaha kladného hodnocení.

Jednoznačně pozitivně hodnotí občané Prahy 6 péči o městskou zeleň a čistotu veřejných prostranství (přes 80% kladných hodnocení). Téměř stejně úspěšně si radnice počínala v informování veřejnosti. S oběma oblastmi jsou spokojeni lidé z různých příjmových skupin i voličů všech politických stran.
Tři pětiny dotázaných uvedly, že se v posledních čtyřech letech zlepšila v Praze 6 úroveň školství. Investice do školství ocenili především lidé s vyšším vzděláním, málo pochopení pro ně projevují občané, kteří pociťují těžkosti v materiálním zajištění vlastní domácnosti.

O něco hůře je hodnocena oblast bezpečnosti, přesto i zde více než polovina dotázaných konstatovala, že se cítí v Praze 6 bezpečněji než před čtyřmi lety, což lze ve srovnání s celopražskými údaji hodnotit jako úspěch. Nejbezpečněji se přitom cítí občané Dejvic, nejhůře pak Střešovic, byť právě z hlediska počtu trestných činů by měla být situace obrácená. Nejmenší pocit bezpečí mají také chudší občané, byť z hlediska převládajícího typu kriminality - vykrádání a krádeže aut, jsou nejvíce ohroženi vlastníci dražších vozidel.

Průzkum zahrnoval i hodnocení dvou zásadních kroků, které započala radnice již v tomto volebním období a hodlá s nimi pokračovat i v tom příštím. Občané byli dotazováni na názor týkající se dostavby Vítězného náměstí a vedení silničního okruhu přes Suchdol.

Z průzkumu vyplynulo, že dokončení Vítězného náměstí podle projektu, který byl vytvořen ve třicátých letech minulého století, má mezi obyvatelstvem podporu takřka jednoznačnou (souhlasí s ním přes 80 % obyvatel Prahy 6). Poněkud rozporněji se dívají na to, jakým způsobem by měl být dokončen silniční okruh kolem hlavního města na jeho severozápadním okraji. Tzv. suchdolská varianta má podporu zhruba 60% lidí, zásadní nesouhlas vyslovilo 14% dotázaných. Největší podporu má dobudování silničního okruhu mezi občany Břevnova.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz