www.praha6.cz
email

Budoucnost starých Střešovic se projasňuje

Městská část Praha 6 požádala hl. m. Prahu o svěření pozemků a objektů ve starých Střešovicích do své správy. Zároveň zadala vypracování aktualizace urbanistické studie, která by se stala podkladem pro schválení závazného regulačního plánu.

„Po dohodě s hl. m. Prahou žádá Praha 6 o svěření všech pozemků i nemovitostí, které se v dané lokalitě nacházejí a jsou dnes ještě ve vlastnictví hl. m. Prahy,“ říká k tomu starosta Pavel Bém. Praha 6 bude zároveň také usilovat o zpracování a posléze schválení závazného regulačního plánu pro dané území a v třetím kroku, v závislosti na daném regulačním plánu s jasnými pravidly hry, vypíše výběrové řízení na nové majitele a tedy budoucí stavebníky na volných pozemcích. „Není vyloučeno, že v některých případech využijeme možnosti zbudovat k budoucímu využití věcné břemeno například k provozování kulturních veřejně prospěšných aktivit, ze kterých by měla profit celá okolní komunita,“ zamýšlí se starosta.

Lokalita starých Střešovic, především pak komplex původně malých řemeslných domků, které vznikaly na konci minulého století, byla v osmdesátých letech určena k demolici. Tehdejší představitelé státního aparátu zde zamýšleli výstavbu tzv. diplomatické čtvrti, k čemuž však nikdy nedošlo. Nicméně kvůli demoličnímu výměru zůstala řada domků po celá desetiletí neobydlená a celá lokalita postupně chátrala. Později, již po roce 1989, se hlavní město Praha rozhodlo nabídnout prostřednictvím výběrových řízení jednotlivé nemovitosti a nalézt pro ně budoucího vlastníka. „Představy dnešního moderního bydlení 21. století jsou ale diametrálně odlišné od způsobu bydlení a životního stylu drobných řemeslníků, kteří pracovali na konci minulého a začátku tohoto století pro Pražský hrad. Na prodaných pozemcích začaly růst vily, které se do daného prostředí nehodí. A dalo by se říci, že narušují místní genius loci,“ podotýká dále starosta. Právě proto se městská část Praha 6 rozhodla zadat vypracování podkladů regulačního plánu, který by měl budoucím stavebníkům přesně vymezit jejich hranice. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz