www.praha6.cz
email

Z minulých století - Historie rodu Hendlů

V době, kdy vrcholí široké občanské úsilí o zachování původní podoby Hendlova dvora a jeho komplexní využití jako kulturního centra Prahy 6 s využitím jeho výjimečné polohy i se zachováním restauračního provozu (včetně zahrady), je myslím dlužno věnovat pár řádek, vzpomínek i osobě Antonína Hendla a jeho rodiny.

Historie Šáreckého dvora v Horní Šárce (u sv. Matěje) sahá do začátku 17. stol., kdy dvůr vlastnila Kristina Kousková (měštka menšího města). To již fungovala též krčma. Z významnějších osobností vlastnil dvůr od roku 1699 František Ignác, hrabě Vratislav z Mitrovic, zemský soudce a královský místodržící.

Z archivních záznamů vyplývá, že se zde vlastníci střídali velice často a stoleté držení dvora Hendlovic rodinou je výjimečné. Jejich působení přerušil až komunistický režim. Šárecký dvůr s hostincem a rozsáhlými pozemky získala Hendlova rodina v roce 1854 (pozemky na Babě byly přikoupeny ke dvoru již v 17. stol. a tvořily jeho nedílnou součást při opakujících se prodejích této nemovitosti).

V tomtéž roce se narodil Antonín Hendl, pozdější vlastník dvora. Pocházel ze šesti sourozenců. Angažoval se ve veřejném životě obce, po několik desetiletí byl dejvickým starostou. Zemřel v roce 1924. Potomci Antonína Hendla provozovali hostinec, v jehož sále hrávalo též ochotnické divadlo Beseda Havlíček, až do poloviny padesátých let.

O svém praprastrýci uvádím nyní to, co je mi známo. První předek Antonína Hendla, který přišel do Šárky, byl jeho děd Josef (z Berouna, kde Hendlovi působili po generace jako řezníci a mlynáři – objekt tehdejšího mlýna stojí dodnes na tamějším ostrovu na Berounce). Jdeme-li ještě dále do minulosti při sledování přímé linie – v 18. století dle pramenů žili Hendlové ve Stříbře, kam přišli z Kralovic u Plzně. Je míněna část rodiny, která se vztahuje k Antonínu Hendlovi. V nejstarším dochovaném konšelském manuálu Kralovic se objevuje v r. 1629 Jiřík Hendl, jinak povoláním pekař, jako primas (starosta) při podpisu úřední listiny. Starší je ovšem tzv. tyrolská větev rodu, která je doložitelná do 14. století. Ještě dnes žijí její potomci v Meranu a Insbrucku. Z jejich nejznámějších členů Franz Hendl byl v letech 1580–1583 Landeshauptman Tyrol a další, Josef Hendl, v roce 1809 bojoval po boku rakouského národního hrdiny Andrease Hoffera proti napoleonským vojskům v hodnosti generála. Údaje o nich, jejich portréty atd. figurují v několika muzeích v Insbrucku i v zemském archivu.

Vrátíme-li se z této odbočky k Josefu Hendlovi – ten koupil v r. 1821 v Dolní Šárce usedlost Heřmanův dvůr s mlýnem a vinicí (do konce 17. stol. se usedlost nazývala Podhájská). Zároveň od tohoto roku vlastnil tzv. dům Vyšebrodský na Karlově nám. vedle Černého pivovaru (v třicátých letech 20. stol. byl zbořen). Vyčleněný mlýn v Dolní Šárce (dvůr mezitím prodali) provozovali Hendlovi padesát let. V roce 1904 uzavřela obec Dejvická s novými majiteli smlouvu, podle níž zařízení mlýna mělo sloužit jako vodárna pro Horní Šárku. Z vodojemu v Horní Šárce byla voda potrubím rozváděna po dejvickém území.

Genealogická pátrání vedou někdy k bizarním překvapením. Před 130 lety odešla z Chotěšova u Plzně asi 80členná skupina krajanů vedená jakýmsi kapitánem Krippnerem (mezi nimi i Josef Hendl s rodinou ze stříbrské větve) na Nový Zéland k Aucklandu hospodařit na půdě – její části, která byla konfiskována Maorům.

Před několika lety, při návštěvě Prahy, se jejich potomci ozvali (dnes tam žije již několik stovek našich příbuzných, neumějí slovo česky, řada z nich úspěšně podniká a hledají zde úporně svoje kořeny. Navštívili i rodný Chotěšov a tamější radnici. Další doklad jak genealogie obohacuje mnohotvárně každého, kdo se jí dotkne.

Dr. František Hendl,
V Šáreckém údolí, Praha 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz